น.ส.ชลธิชา  มากบุญ
คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564    
เขียนโดย : น.ส.ชลธิชา  มากบุญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (292 votes cast)


สวัสดีค่ะ ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศทุกท่าน

       จากการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมานั้น เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม วทน. ของเครือข่ายความร่วมมือฯ และการขับเคลื่อน วทน.สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ 2562-2564 และสร้างความชัดเจนในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญใน 4 กลไก คือ

แพลตฟอร์มที่ 1 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี(Technology Consulting Service : TCS)

แพลตฟอร์มที่ 2 สร้างขีดความสามารถเครือข่าย(Network Capacity Building : NCB)

แพลตฟอร์มที่ 3 แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน(Building Community Enterprise : BCE)

แพลตฟอร์มที่ 4 บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI)

ซึ่งจะนำไปสู่การนำ วทน. ไปใช้ในพื้นที่และสร้างชุมชนนวัตกรรมในอนาคต

ดังนั้น ในการนี้เพื่อการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย จึงมีความจำเป็น ต้องจัดทำ 

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. “กรอบแนวคิดการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2562-2564"
โดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการOTOPด้วย วทน. ประจำปี 2561 และแนวทางการดำเนินงานในปี 2562
โดย นางสุวิมล  อินทะแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถาม รายละเอียดได้กับเจ้าหน้าที่ประจำภาค ตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะคะ 

ภาคเหนือ ( โทร.02 333 3917)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศรกริชธาทิพย์ โทร.02 333 3951)
ภาคกลางและภาคตะวันออก (ลลิตา โทร.02 333 3947)
ภาคใต้ (
ทิตยาโทร.02 333 3953)

ขอบคุณค่ะ 

ข้อคิดเห็น 1.

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 

   [วันที่ : 25/5/2563]

Template by OS Templates