นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ประเมินโครงการไบโอแก๊ส ของ มทร.อีสาน ขก.    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (164 votes cast)


4-5 มค.60 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสลงพื้นที่ประเมินโครงการไบโอแก๊สของ มทร.อีสาน ขอนแก่น  โดยมีคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจฯ ประจำปี 2559 ที่ลงประเมิน ดังนี้
1.อาจารย์คณิต ถิรวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาจารย์ณรงค์ รัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีพัฒน์ ประธานบัณฑิตศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ผอ.สุวิมล อินทะเสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. ผอ.เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ. ศวภ.2
6.คุณอัญชลี งอยผาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
7.ผศ.ดร.วิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะฯ

การประเมินเป็นกิจกรรมประจำปีของโครงการคลินิกเทคโนโลยีที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทย์ฯ คือการลงพื้นที่ประเมินผล เราเข้มข้น จริงจัง ในกระบวนการติดตามประเมินผล ไม่ใช่เพื่อการจับผิด แต่เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพื่อตรวจทานผลการดำเนินงาน เพื่อเก็บข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้คำแนะนำการดำเนินงานต่อในอนาคตจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ลงพื้นที่ และเพื่อบอกว่า กระทรวงวิทย์ฯ ใกล้ชิดประชาชน
ถึงแม้กระบวนการประเมินจะเป็นุขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารโครงการ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต 
เราทำกันทุกปี เหนื่อย ไกล แค่ไหนเราก็จะไป เพราะเราต้องการให้ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด
ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้ลงพื้นที่ด้วย แต่ก็ได้มีส่วนประสานให้ทีมงานได้ลงไปดูระบบไบโอแก๊สของ ปตท. ที่มาสร้างไว้ให้กับ ต.คำแคน อ.มัญจคีรี เพื่อนำแนวทางการพัฒนาระบบส่งแก๊สมาใช้กับโครงการไบโอแก๊สของ วท. ต่อไป

นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่เพื่อประเมินโครงการบริการให้คำปรึกษาฯ ของ มทร.อีสาน ขอนแก่น

ประเมินโครงการไบโอแก๊ส ของ มทร.อีสาน ขก. ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ด้วยปัจจัย
1. เป็นความต้องการจริงของคนในพื้นที่ เพื่อนำเทคโนโลยีไปแก้ปัญหา
2. อาจารย์ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่งทั้งวิชาการ และการเข้าถึงชุมชน เอาใจใส่ ติดตามตลอดเวลา
3. คนในชุมชนเอาใจใส่ เรียนรู้ ดูแล
4. มีการสร้างทีมวิทยากร(13 คน) ที่เข้มแข็ง เก่งในหลายด้าน และช่วยเหลือทำงานเป็นทีม
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. แก๊ส
2. น้ำล้น ปุ๋ยบำรุงดินชั้นดี และมีราคามากกว่าแก๊ส
3. สิ่งแวดล้อม(กลิ่น แมลงวัน)
"ขอบคุณ buogas@home ที่ทำให้คนในขุมชนดิฉันได้อยู่กับอาชีพดั้งเดิม(เลี้ยงหมู) ในชุมชน ต่อไป ซาบซึ้ง จนพูดไม่ออก" คำพูดของคุณแม่ที่ได้บ่อแก๊ส 

ทีม biogas@home นอกจากถ่ายทอดแล้วยังมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะกับชุมชน อันนี้ก็เช่นกัน จากความต้องการอัดแก๊สที่เหลือใช้ไว้ใช้งานเกิดเป็นงานวิจัยของนักศึกษา เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานชุมชนได้เป็นอย่างดี

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติในครั้งนี้ ขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และขอบคุณชุมชน อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

ข้อมูลใน FB :

https://www.facebook.com/scivolunteer/posts/839513049520034

https://www.facebook.com/jidapa.songsorn/posts/10154435600618795

 

Template by OS Templates