แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Blog ล่าสุดของ  นายจักรรัตน์  บุญภา
1.  ลงพื้นที่ตรวจระบบเครื่องกรองน้ำ และล้างสารกรอง ของสันติสังฆาราม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร[1]
2.  ลงพื้นที่ตรวจระบบเครื่องกรองน้ำ และล้างสารกรอง ของโรงเรียนโคกนกสาริกา และวัดคลองเจริญธรรมมาวาส ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู[0]
3.  ลงพื้นที่ตรวจระบบเครื่องกรองน้ำ และเปลี่ยนถ่ายสารกรองชุดใหม่ ของโรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู[0]
4.  ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการทำงานเครื่องกรองน้ำ และติดตั้งโครงเหล็กกั้นเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี[0]
5.  ลงพื้นที่ทำความสะอาด ล้างสารกรองเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู[0]
6.  นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งให้กับ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร[0]
7.  ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำของ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายบ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี (รอบที่ 2)[0]
8.  ลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทาลี่ อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี[0]
9.  เปลี่ยนสารกรอง ล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายบ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี[0]
10.  ติดตั้งเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค ให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี[0]
11.  นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งให้กับ สนามกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองทุ่งมน หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด[0]
12.  เข้าร่วมประชุม การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)[0]
13.  นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งให้กับ โรงเรียนบ้านครั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ[0]
14.  ลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค[0]
15.  เข้าร่วมประชุมการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สัญจรสู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[0]
16.  เข้าร่วมประชุม แนวทางการดำเนินงานในแผนงานยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล[0]
17.  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน วทน.[0]
18.  นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ [0]
19.  ลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสารไล่แมลง[0]
20.  ติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนพันชาด อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี [0]
Blog ล่าสุดของหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

1.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี" ประจำปี 63
2.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี 64
3.  ประกาศ !! การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2563
4.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 3/2563
5.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.  การเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563
7.  ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2563
8.  ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
9.  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
10.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
11.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2563!!!
12.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 2
13.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 1
14.  การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค
15.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
16.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
17.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านนากลาง
18.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
19.  สรุปข้อมูลโครงการ TCS / BCE / VCCI 1-3 ที่สนับสนุนไปในปี 2562
20.  อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน

Blog อสวท.

1.  ข้อมูล อสวท. ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
2.  จดหมาย อสวท. ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
3.  แบบฟอร์มการเสนอชื่อ อสวท. ผลงานยอดเยี่ยม
4.  จดหมายข่าว อสวท. ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563
5.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
6.  ภาพกิจกรรม งาน TechnoMart 2019 และ 15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.
7.  ประกาศเกียรติคุณแด่ อสวท.
8.  ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
9.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี
10.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์
11.  เติมความรู้ อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0
12.  ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ
13.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
14.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
15.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
16.  อบรม cmo 2559
17.  MOOCs หรือ Massive Open Online Courses : Long Life Learning
18.  เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้และการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับไคโตซาน
19.  MOST Service
20.  สรรหาสมาชิก อสวท. หนองบัวลำภู

Blog ศวภ.

1.  รายงานผลการดำเนินงานการนำ วทน. ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.  จ.เคลื่อนที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตครามธรรมชาติคุณภาพสูง” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน.
4.  การพัฒนาผ้าย้อมคราม GI ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5.  ศวภ. 5 ผลักดัน Aqua Series เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีทั่วประเทศ
6.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่ ณ หจก.วรรณวงศ์ฟรูทไวน์ บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ถนนสร้างค้อ-นาคู ตำบลบ้านสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
7.  ลงพื้นที่การผลิตสับปะรดนอกฤดู ณ สำนักงานเกษตร และไร่สับปะรด อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
8.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่การแก้ไขปัญหาการไม่ติดผลของลิ้นจี่ นพ.๑ ณ สวนลิ้นจี่ นายสวัสดิ์ ภาษา ต.ขามเฒ่า จ.นครพนม
9.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
10.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.เมือง จ.สกลนคร
11.  จ.เคลื่อนที่ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12.  งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด
13.  ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์
14.  การจัดอบรม YSF จ.กาฬสินธุ์
15.  ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลาง ครั้งที่ 4
16.  สรุปงานเจ้าพระยาป่าสัก expo 2018
17.  จ.เคลื่อนที่ อ.นาแก จ.นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18.  การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
19.  ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20.  สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน

10 Blog ล่าสุด

1.  รวมพลัง อว. ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง
2.  ทำความรู้จัก อว. ส่วนหน้า
3.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี" ประจำปี 63
4.  รายงานผลการดำเนินงานการนำ วทน. ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม จังหวัดสกลนคร
6.  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10
7.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี 64
8.  MHESI unofficial logo
9.  [ไม่]เป็นสับปะรด การนำ วทน. ไปพัฒนาสับปะรดครบวงจร
10.  แนะนำโรงงานต้นแบบสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Pilot Plant) อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ค้นหาข้อมูลภายในบล๊อก

ผลการค้นหา

ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้นหา... X

คำคม วันนี้

โกวเล้ง นักเขียน

โกวเล้งเขียนในนิยายตอนหนึ่งว่า "ชีวิตคนเราจะมีสิบปีสักกี่ครั้งกัน" ถ้าคนเราอายุเฉลี่ย 70 ปี เราก็มี 10 ปีแค่ 7 ครั้ง

  • สิบปีแรก..หมดไปกับความไร้เดียงสา
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการศึกษาเล่าเรียน
  • สิบปีต่อมา.หมดไปกับการทำงานและการใช้ชีวิต
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการสร้างฐานะ สร้างครอบครัว
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการลงหลักปักฐาน รักษาสิ่งที่สร้างมา
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย-ใจให้แข็งแรง
  • สิบปีสุดท้าย..หมดไปกับการปล่อยวางทุกสิ่ง รอคอยการกลับบ้าน
แต่ละสิบปีผ่านไป...ไวเหมือนโกหก อีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไป มีอะไรที่เราทำไปแล้วมากมาย และก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทำ
เรารู้ว่าเราใช้ "สิบปี" ของเราไปกี่ครั้งแล้ว แต่เราไม่อาจรู้ว่า...เราจะใช้ "สิบปี" ที่เหลือของเราได้ครบมั้ย?
แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราใช้เวลาสิบปีของเราไปคุ้มค่าหรือเปล่า? เมื่อเราหันหลังกลับมาขอให้พูดได้เต็มปากว่าเราใช้มันไปอย่างไม่น่าเสียดาย
ชีวิตคนเราจะมี "สิบปี" สักกี่ครั้งกัน ใช้สิบปี ทั้งเจ็ดครั้งของเราให้คุ้มค่า

แนะนำโครงการถ่ายทอด (คลินิกเทคโนโลยี)
แนะนำโครงการหมู่บ้าน

Template by OS Templates