แหล่งข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีผู้อ่านบล๊อกไปแล้ว 292,232 ครั้ง

1.  Ep.14 หมู่บ้านลิ้นจี่พรีเมี่ยมแม่ใจ ของดีเมืองพะเยา [อ่าน : 2]
2.  EP. 13 ไบโอแก๊สพลังงานชุมชนต้นทุนต่ำ [อ่าน : 4]
3.  EP.12 Aqua-IoT ตอน Smart Aqua-Farm [อ่าน : 12]
4.  “Lean Startup : สร้างธุรกิจอย่างมีนวัตกรรม มุ่งสร้างความสำเร็จแบบสร้างคุณค่า” [อ่าน : 16]
5.  Ep3. หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งแปลงใหญ่ สุพรรณบุรี [อ่าน : 15]
6.  EP.4 ม่อนล้านโมเดล [อ่าน : 15]
7.  EP.10 ข้อค้นพบความสำเร็จ และ เทคโนโลยี HandySense [อ่าน : 14]
8.  ทำความรู้จัก มอก.เอส [อ่าน : 25]
9.  ทำความรู้จักกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กปว.) [อ่าน : 35]
10.  EP.6 สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม เพื่ออน้ำนมปลอดสาร ปลอดโรค ผู้บรโภคปลอดภัย [อ่าน : 28]
11.  บรรยายการพัฒฯาข้อเสนอโครงการ ภายใต้ คลินิกเทคโนโลยี [อ่าน : 32]
12.  EP.9 หมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์ บ้านเขานาใน อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี [อ่าน : 22]
13.  จดหมายข่าว อสวท. ออนไลน์ [อ่าน : 27]
14.  EP.7 หมู่บ้านแม่พันธุ์ควายนม อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม [อ่าน : 23]
15.  EP.8 หมู่บ้านข้าวลูกปลาป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา [อ่าน : 18]
16.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ คลินิกเทคโนโลยี [อ่าน : 56]
17.  Theory of Change ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง [อ่าน : 32]
18.  Ep1. จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ [อ่าน : 28]
19.  Ep2. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน [อ่าน : 27]
20.  Ep5. หมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ วิถีฮักน้ำจาง [อ่าน : 33]

Blog ล่าสุดของคลินิกเทคโนโลยี
1.  Ep.14 หมู่บ้านลิ้นจี่พรีเมี่ยมแม่ใจ ของดีเมืองพะเยา[0]
2.  EP. 13 ไบโอแก๊สพลังงานชุมชนต้นทุนต่ำ[0]
3.  EP.12 Aqua-IoT ตอน Smart Aqua-Farm[0]
4.  Ep3. หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งแปลงใหญ่ สุพรรณบุรี[0]
5.  EP.4 ม่อนล้านโมเดล[0]
6.  EP.10 ข้อค้นพบความสำเร็จ และ เทคโนโลยี HandySense[0]
7.  ทำความรู้จักกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กปว.) [0]
8.  EP.6 สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม เพื่ออน้ำนมปลอดสาร ปลอดโรค ผู้บรโภคปลอดภัย[0]
9.  บรรยายการพัฒฯาข้อเสนอโครงการ ภายใต้ คลินิกเทคโนโลยี[0]
10.  EP.9 หมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์ บ้านเขานาใน อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี [0]
11.  EP.7 หมู่บ้านแม่พันธุ์ควายนม อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม[0]
12.  EP.8 หมู่บ้านข้าวลูกปลาป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา[0]
13.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ คลินิกเทคโนโลยี[0]
14.  Theory of Change ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง[0]
15.  การประกวด “วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน” ดีเด่น ประจำปี 2564[0]
16.  การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน อว. ส่วนหน้า 76 จังหวัด[0]
17.  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน อว.ส่วนหน้า [0]
18.  EP.2 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน[1]
19.  EP.1 จุดเริ่มต้นความสำเร็จ[0]
20.  เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน“เทศการข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด” [0]
Blog ล่าสุดของหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

1.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ คลินิกเทคโนโลยี
2.  ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
3.  กิจกรรมถอดบทเรียน Show and Share Success case RUS Clinic technology social engagement show& share 2020
4.  ข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี" ประจำปี 63
6.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี 64
7.  ประกาศ !! การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2563
8.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 3/2563
9.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10.  การเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563
11.  ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2563
12.  ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
13.  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
14.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
15.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2563!!!
16.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 1
17.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 2
18.  การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค
19.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
20.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
21.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
22.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านนากลาง

Blog อสวท.

1.  จดหมายข่าว อสวท. ออนไลน์
2.  ข้อมูล อสวท. ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
3.  จดหมาย อสวท. ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
4.  แบบฟอร์มการเสนอชื่อ อสวท. ผลงานยอดเยี่ยม
5.  จดหมายข่าว อสวท. ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563
6.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
7.  ภาพกิจกรรม งาน TechnoMart 2019 และ 15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.
8.  ประกาศเกียรติคุณแด่ อสวท.
9.  ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
10.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี
11.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์
12.  เติมความรู้ อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0
13.  ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ
14.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
15.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
16.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
17.  อบรม cmo 2559
18.  MOOCs หรือ Massive Open Online Courses : Long Life Learning
19.  เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้และการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับไคโตซาน
20.  MOST Service

Blog ศวภ.

1.  รายงานผลการดำเนินงานการนำ วทน. ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.  จ.เคลื่อนที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตครามธรรมชาติคุณภาพสูง” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน.
4.  การพัฒนาผ้าย้อมคราม GI ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5.  ศวภ. 5 ผลักดัน Aqua Series เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีทั่วประเทศ
6.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่ ณ หจก.วรรณวงศ์ฟรูทไวน์ บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ถนนสร้างค้อ-นาคู ตำบลบ้านสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
7.  ลงพื้นที่การผลิตสับปะรดนอกฤดู ณ สำนักงานเกษตร และไร่สับปะรด อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
8.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่การแก้ไขปัญหาการไม่ติดผลของลิ้นจี่ นพ.๑ ณ สวนลิ้นจี่ นายสวัสดิ์ ภาษา ต.ขามเฒ่า จ.นครพนม
9.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
10.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.เมือง จ.สกลนคร
11.  จ.เคลื่อนที่ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12.  งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด
13.  ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์
14.  การจัดอบรม YSF จ.กาฬสินธุ์
15.  ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลาง ครั้งที่ 4
16.  สรุปงานเจ้าพระยาป่าสัก expo 2018
17.  จ.เคลื่อนที่ อ.นาแก จ.นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18.  การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
19.  ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20.  สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน

คำคม วันนี้

โกวเล้ง นักเขียน

โกวเล้งเขียนในนิยายตอนหนึ่งว่า "ชีวิตคนเราจะมีสิบปีสักกี่ครั้งกัน" ถ้าคนเราอายุเฉลี่ย 70 ปี เราก็มี 10 ปีแค่ 7 ครั้ง

  • สิบปีแรก..หมดไปกับความไร้เดียงสา
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการศึกษาเล่าเรียน
  • สิบปีต่อมา.หมดไปกับการทำงานและการใช้ชีวิต
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการสร้างฐานะ สร้างครอบครัว
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการลงหลักปักฐาน รักษาสิ่งที่สร้างมา
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย-ใจให้แข็งแรง
  • สิบปีสุดท้าย..หมดไปกับการปล่อยวางทุกสิ่ง รอคอยการกลับบ้าน
แต่ละสิบปีผ่านไป...ไวเหมือนโกหก อีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไป มีอะไรที่เราทำไปแล้วมากมาย และก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทำ
เรารู้ว่าเราใช้ "สิบปี" ของเราไปกี่ครั้งแล้ว แต่เราไม่อาจรู้ว่า...เราจะใช้ "สิบปี" ที่เหลือของเราได้ครบมั้ย?
แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราใช้เวลาสิบปีของเราไปคุ้มค่าหรือเปล่า? เมื่อเราหันหลังกลับมาขอให้พูดได้เต็มปากว่าเราใช้มันไปอย่างไม่น่าเสียดาย
ชีวิตคนเราจะมี "สิบปี" สักกี่ครั้งกัน ใช้สิบปี ทั้งเจ็ดครั้งของเราให้คุ้มค่า

แนะนำเทคโนโลยี
แนะนำโครงการถ่ายทอด (คลินิกเทคโนโลยี)
แนะนำโครงการหมู่บ้าน

Template by OS Templates