BioGas@HOME ชุมชนการพัฒนาไบโอแก๊สระดับชุมชน

ไบโอแก๊ส เป็นการดำเนินงานเทคโนโลยีโพกัส ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีพิพัฒน์ เพื่อส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนเพื่อลด่าใช้จ่าย และด้านสิ่งแวดล้อม

“ก๊าซชีวภาพ” หรือ Biogas เกิดจากกระบวนการการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ ทั้งจากพืช สัตว์หรือแม้แต่ของเสียจากสัตว์ รวมถึงขยะมูลฝอยที่เป็นขยะอินทรีย์ โดยกระบวนการย่อยสลายทั้งหมดเกิดขึ้นจากการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ในสภาวะที่ไร้อากาศ ก๊าซชีวภาพสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติถ้ามีสภาพที่เหมาะสม หรือเกิดขึ้นในระบบผลิตก๊าซ กล่าวคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสารอินทรีย์หมักหมมกันเป็นเวลานานก็จะเกิดก๊าซ ชีวภาพ

FAQ ถาม - ตอบ

เครือข่ายความ่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพสู่ชุมชน มีที่ไหนบ้าง
เหนือ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา (เขตพื้นที่เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก)
  กลาง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การหมักแก๊สชีวภาพ หากไม่มีมูลสด เราจะใช้มูลแห้งได้หรือไม่

ได้ครับ แต่ต้องดำเนินการ ดังนี้

 • ใช้มูลสัตว์อะไรก็ได้ครับ มูลสดมีโอกาสเกิดก๊าซได้เร็วกว่ามูลแห้ง มูลแห้งต้องผสมน้ำมากหน่อยและทำให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เช่น 4-5 เท่าตัว ช่วงแรกควรเติมมูลสัตว์เยอะๆ ตามขนาดบ่อต้องใส่มูลสัตว์ 2,000 กก (น้ำหนักสด) ซึ่งจะได้ก๊าซเร็ว แต่ถ้าค่อยๆ เติม เช่น จากหมู 4 ตัว ต้องรอนานเลยครับ จะแบ่งใส่ ครั้งละ 200-300 กก ก็ได้ ใส่ให้ครบภายใน 1-2 สัปดาห์ จากนั้นให้ล้างจากคอกหมู (4 ตัว ซึ่งไม่รู้ขนาด) ไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นหมูเล็กให้ใช้เศษขยะอินทรีย์จากครัวเรือนมาใส่ด้วยก็จะดีมากครับ
 • นอกจากบ่อแล้วมีอุกรณ์เสริมอย่างอื่นไหมครับ

  นอกจากบ่อที่เป็นพลาสติก ทั้งง PVC หรือ LDPE ยังมีอุปกรณ์เสริม เช่น ตัวป้องกันแก๊สเกินขนาดความจุ(Safety Valve) พัดลมเพิ่มแรงดันแก๊ส ตัวกรองแก๊สไข่เน่า อุปกรณ์ดูดกากตะกอนในบ่อ(บั้งเดียก) เป็นต้น

  เกร็ดความรู้จากชุมชน Biogas@Home

  เกร็ดความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอแก๊สระดับชุมชน มาเล่าสู่กันฟัง บางอย่างก็เกิดจากชาวภูมิปัญญาชาวบ้าน บางอย่างก็เกิดจากนวัตกรรมของนักศึกษา อาจารย์ มาติดตามกันครับ ท่านใดมีอะไรใหม่ๆๆ มาจอยกันได้ครับ เอกสารการประชุมการส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติม...

  Biogas@HOME Blog แหล่งข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้..เล่าประสบการณ์
  1.  EP.21 จากของเสียสู่พลังงานชุมชนคนใต้[0]
  2.  EP. 13 ไบโอแก๊สพลังงานชุมชนต้นทุนต่ำ[0]
  3.  ไบโอแก๊ส..พลังานชีวภาพจากมูลสัตว์ [0]
  4.  ประเมินโครงการไบโอแก๊ส ของ มทร.อีสาน ขก.[0]
  5.  โครงการผลิตแก๊สชีวภาพและระบบส่งจ่ายแก๊สสู่ชุมชน[0]
  6.  การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน ครั้งที่ 5[1]
  7.  การจัดการความรู้และการบริการวิชาการเรื่องแก๊สชีวภาพแก่ชุมชน มทร.ศรีวิชัย[0]
  8.  มข.เปิดสถานีผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด CBG[0]
  9.  การผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE สู่ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดกลาง[0]
  10.  การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตก๊าชชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน ครั้งที่ 4[2]
  11.  นำเทคโนโลยีชาวบ้านสู่ทหาร[0]
  12.  เผยแพร่องค์ความรู้ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี[0]
  13.  เวทีประชุม เสวนา Biogas@home ครั้งที่ 3[4]
  14.  biogas@สงขลา[0]
  15.  เกร็ดความรู้จากชุมชน Biogas@Home[17]
  16.  โครงการอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน [0]
  17.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนภายในชุมชน (BioGAS@Home)[3]
  18.  อบรมบ่อก๊าซชีวภาพฯ3 มทร.อีสาน ขอนแก่น[1]
  19.  อบรมไบโอแก๊ส กาฬสินธุ์[4]
  20.  สัมมนาหัวข้อ "บ่อแก๊สชีวภาพเพื่อชุมชน"[0]

  ตรวจสอบสถานะบ่อแก๊สชีวภาพในแต่ละภูมิภาค

  1. นางยิน ปานบุตร
  2. นายดิเรก ม่วแจ้ง
  3. นายจักรกริช ชัยชนะ
  4. นางประชุม เพ็ชรประสม
  5. นางยศวดี ยิ้มช้าง
  6. นางสาวนาตยา ถนัดทาง
  7. นายสมคิด แปงการิยา
  8. นายสมหมาย สาแก้ว
  9. นายพันธกิจ สว่างทิตย์
  10. นายศุภสิทธิ์ พรมจันทร์
  11. นายอาคม ธรรมใจ
  12. นางสาวจิราพร คงเพ็ชร
  13. นายสนั่น พุ่มศรีอินทร์
  14. นางบังอร อินชื่น
  15. นายจักรี สีวิใจ
  16. นายสหัส สีวิใจ
  17. นายปิยะ มูลดิษฐ
  18. นางศุภลักษณ์ มูลดิษฐ
  19. นายชยพล ทรัพย์ชัยชาญ
  20. นางสังเวียน อินปาจอน
  21. นางบานเย็น อินจันทร์
  22. นายจิตร จันทร์แก้ว
  23. นายบุญสวย อินฮุย
  24. นางบุญนำ สิทธิ์โพธิ์
  25. นายวิษณุ มิ่งท้วม
  26. นายแม้น อินฮุย
  27. นายสายบัว ศรีมูล
  28. นายลอย หมอกอง
  29. นางปราณี อินทะสอน
  30. นายมนตรี ฉัตรทอง
  31. นายชูเดช เง้าแสง
  32. นางเกษร อ่อนสะเดา
  33. นางเกษร อ่อนสะเดา
  34. นางเกษร อ่อนสะเดา
  35. ม.1
  36. ศูนย์ส่งเสริมเลี้ยงโคนมศรีนคร ม.3
  37. บ้านบ่อพระ ม.7
  38. บ้านทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
  39. ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู บ้านแม่นาเรือปง นายณรงค์ อินทิรา
  40. กลุ่มปลาส้มกว๊านพะเยาบ้านสันเวียงใหม่
  41. สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
  42. นายศักดิ์ดา โปธา และนายคำมา เชียงตอง
  43. บ้านนายเหรียญชัย อ้วนคำ นายกเทศมนตรี
  44. อบต.บ้านกลาง
  45. เทศบาลตำบลแม่แฝก
  46. หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 3 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านวังไคร้ หมู่ 3
  47. บ้านชัยมงคล หมู่ 19
  48. ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้
  49. ฟาร์มโคนมของนางจินดา สันลาด บ้านเลขที่ 214/1 หมู่ 14
  50. เทศบาลตำบลแม่แรง
  1. นางประนอม ผาอินทร์ ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  2. นายบัวลี เหลาพรม ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  3. นายทองดี พรหมส่วน ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  4. นายสริยา สังวรจิตร ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  5. นายสมชาย สังวรจิตร ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  6. นายคำพล วงค์ธรรม ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  7. นายจำรัส สังวรจิตร ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  8. นายสมพงษ์ ดาสินธ์ ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  9. นางสาวปิยะธิดา สุขกุล ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  10. นางนิวาส พรหมส่วน ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  11. นายประหยัด ศรีแก้ว ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  12. นายชนะวุฒิ คะตะวงค์ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พิกัด Lat : Lng :
  13. นางสาววลัยพร ใจจริง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พิกัด Lat : Lng :
  14. นายบุญมี เจริญนิตย์ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พิกัด Lat : Lng :
  15. เทศบาลตำบลบ้านแดง ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี พิกัด Lat : 17.5300011 Lng : 103.04721640000002
  16. นางคำไหม ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี พิกัด Lat : 17.5634994 Lng : 102.98905639999998
  17. นายพงษเทพ รอดบุญมา ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี พิกัด Lat : 17.5578003 Lng : 102.97809810000001
  18. จ.ส.อ.นิกร มะราศรี 229/45 หมู่ที่ 13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  19. นายกองสินธ์ นาเลาห์ 141 หมู่ที่ 8 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  20. นายจรูญชัย สำนึกดี 205 หมู่ที่ 13 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  21. นายวุฒิชัย จันที 250 หมู่ที่ 9 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ พิกัด Lat : Lng :
  22. นายศาสตร์ เกิดกลาง 97 หมู่ 4 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  23. นายสมวาท จีนคร 170 หมู่ที่ 11 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  24. นายสุวรรณชวลิต ดรลาดพันธ์ 30 หมู่ที่ 3 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  25. นางสาวสมร ปูนอน 9 หมู่ที่ 3 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  26. นายประดิษฐ์ หาญมนตรี 3/1 หมู่ที่ 7 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  27. นางบังลอง พระลับรักษา 85 หมู่ที่ 22 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  28. นายสงัด สุปันโน 420 หมู่ที่ 4 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  29. นายไพจิตร บุดดา 17 หมู่ที่ 11 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  30. น.ส.สราพร สะตะ 71/3 หมู่ที่ 12 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  31. นายสำราญ โกกอุ่น 146 หมู่ที่ 18 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  32. นางประจีน วิลาจันทร์ 52 หมู่ที่ 8 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  33. นายไพฑูยร์ สิงห์ศรโว 126 หมู่ที่ 3 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : Lng :
  34. นายประสบ ดวงจำปา 44 หมู่ที่ 12 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  35. นายทองคำ เนื่องชมภู 103 หมู่ที่ 3 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : Lng :
  36. นางประจีน วิลาจันทร์ ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  37. นายสมศรี นาใจเย็น 76 หมูที่ 8 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  38. นางรัตนาพร นาเทวา 139 หมู่ที่ 13 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  39. นางสาวสายฝน แสงจันทร์ 156 หมุูที่ 9 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  40. นางกัลยา ถวิไพร 85 หมู่ที่ 1 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  41. นายอนุสรณ์ สารบรรณ์ 41 หมู่ที่ 9 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  42. นายสุนทร นาจอมทอง 12 หมู่ที่ 1 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  43. นายประภาส แสงขุรัง 216 หมู่ที่ 1 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  44. นายสุภาพ สารรัตน์ 10 หมู่ที่ 2 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  45. นายบุญพร้อม ล้าบาง 178 หมู่ที่ 9 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  46. นางคำเบา บุญบุตร 99 หมู่ที่ 1 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  47. นายไพจิตร ด้วงศรี 65 หมู่ที่ 1 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  48. นางอารีย์ สีทา 222 หมู่ที่ 14 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  49. นายเพ็ญภาพ ทรายทอง 42/1 หมูที่ 14 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  50. นายอุบล พองเสียง 238/1 หมู่ที่ 2 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  51. นางคำพอง แสนสมบัติ 113/1 หมู่ที่2 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  52. นายพิกุล เมล็ดกุล 87 หมู่ที่14 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  53. นายเฉลิม จะตุเทน 97 หมู่ที่ 14 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  54. นางบุญจัทร์ คณะวาปี 192 หมู่ที่ 8 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  55. นายทองพูล สีโลน 60 หมู่ที่ 4 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  56. นายเหม่ง แก้วมุณี 138 หมูที่ 10 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  57. นายสำนวน เป๊ะอยู่ 44 หมู่ที่ 10 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  58. นายลมบล สมวงษ์ 91 หมู่ที่ 6 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  59. นางคำสี เทาดี 115 หมู่ที่ 2 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  60. นางสมควร ศรีละม้าย 70 หมู่ที่ 2 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  61. นายสุภี แพนดี 69 หมู่ที่ 3 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  62. นายสุทัศน์ พันธ์กำเนิด 38 หมู่ที่ 2 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  63. นายไฑูรย์ ภิญโญยงค์ 69 หมู่ที่ 2 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  64. นายประยงค์ มาตย์วิเศษ 162 หมู่ที่ 5 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  65. นายสมชาย อินธรรม ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.170589857320948 Lng : 104.32779264418036
  66. นายสมชาย อินธรรม ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  67. นางสาวเยาวลักษณ์ คำสงค์ ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.172293427913694 Lng : 104.32728980608215
  68. นายเก้า คึมยะราช ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.171120327808207 Lng : 104.32774704662711
  69. นางอำไพ เหล่าศรี ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.174357367587735 Lng : 104.32832670541836
  70. นางอำไพ เหล่าศรี ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.17546184961757 Lng : 104.32895434232785
  71. นางรุ่งนภา พรหมประศรี ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.173491850348164 Lng : 104.33234610608213
  72. นายบุญรอด สิมมะลี ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  73. นายไพฑูรย์ อินทร์ธรรม 134/1 ม.14 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  74. นางปภาชยา พุ่มโพธิ์ 336/3 ม.16 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย พิกัด Lat : Lng :
  75. นางสาววิภาพร สิบศิริ 18 ม.16 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : Lng :
  76. นางมณีกัญญา ธนะภูมิชัย 121 ม.13 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  77. นายสกล ตะโนนทอง 33 ม.20 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  78. นายเวส กองกุล 116 ม.18 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  79. นายแจ่ม จันทลักษณ์ 243 ม.4 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  80. นางทัศนีย์ สุขใจ 47 ม.8 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  81. นายทองเยี่ยม มุงคุณโคตร 90 ม.4 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  82. นายเพชร นามแดง 101 ม.1 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  83. นายสำราญ ฤทธิ์ตา 192 ม.14 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  84. นายสังวาลย์ นามวงษา 101 ม.7 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  85. นายสายัณย์ หล้ากัน 24 ม.7 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  86. นายทองสุข กองคำ 138 ม.7 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  87. นางทองขาน หลวงชาญ 95/1 ม.1 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  88. นายสุบิน ลาดบัวน้อย 58 ม.2 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  89. นายสำเนียง หลวงชาญ 169 ม.1 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  90. นายสุริยา พงษ์โคกสี 85 ม.1 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  91. นายเจน พบวงษา 32 ม.9 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  92. นายสมจิตร มิเถาวัลย์ 115 ม.12 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  93. นางทองขาน หลวงชาญ 95/1 ม.1 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  94. นายสุบิน ลาดบัวน้อย 58 ม.2 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  95. นายสำเนียง หลวงชาญ 169 ม.1 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  96. นายสุริยา พงษ์โคกสี 85 ม.1 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  97. นายเจน พบวงษา 32 ม.9 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  98. นายบวร คงโสรส 235 ม.8 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  99. นายคำเขียน แสนแก้ว 36 ม.7 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  100. นายสุคนธ์ เอ็นดู 59 ม.5 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  101. นางเจตสุดา สุขณัฐนันท์ 38/1 ม.7 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  102. นางสุรัตน์ ศรีแก้วอุ้ม 89 ม.7 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  103. นางสาวสายลม พิมพ์ดี 132 ม.7 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  104. นายศุภกฤษ โยแก้ว 189 ม.6 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  105. นายประนมพร อ้อกอง 140 ม.8 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  106. นางสาวชุติกาญน์ หีบแก้ว 47 ม.2 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  107. นายแก้ว จันทร์ดา 85/1 ม.4 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  108. นายคำแปลง นันทะสำอางค์ 203 ม.1 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  109. นายคนงค์ นามโยธา 241 ม.1 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  110. นายสำลี เชิดโคกสี 47 ม.2 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  111. นายบวร คงโสรส 235 ม.8 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  112. นายอุดม พลประจักษ์ 13 ม.5 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  113. นายบุญศรี ไชยวงษ์ 116 ม.12 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  114. นายสมวัจน์ ปุ้งมา 27 ม.12 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  115. นางสาวสุภารัตน์ บุราณรมย์ 27 ม.9 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  116. นายสุรชิน เสือสาวะถี 142/2 ม.21 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  117. นายคำไสย์ ทองมี 193 ม.9 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  118. นายทองเยี่ยม ทำมาก้อน 61 หมู่ที่ 5 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  119. นายสงวน สุสีรักษ์ 78 หมู่ที่ 12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  120. นายสมาน พิมพ์พงษ์ต้อน 121 หมู่ที่ 3 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  121. นายประสิทธิ์ คงวันดี 137/1 หมู่ที่ 27 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  122. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  123. มลฑลหทารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  124. นายโยธิน ศรีเมือง ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี พิกัด Lat : Lng :
  125. นายวิชัย โม่คำ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี พิกัด Lat : Lng :
  126. นางนาง เกตสม บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  127. นางสาวจิราพร ปัทมธรรม บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  128. นายสำราญ โกกอุ่น บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  129. นางนวลสง่า เนาวงศ์ บ้านเลขที่ 286 หมู่ที่ 7 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  130. นางละมัย เพ็ชรสีเขียว บ้านเลขที่ 250 หมู่ที่ 9 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  131. นางนวลสง่า เนาวงศ์ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  132. นางพิสมัย สิงห์ค้อ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 14 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  133. นางราตรี แก้วสำราญ บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่ 4 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  134. นายสมภาร จันทมาตรย์ บ้าเลขที่ 225 หมู่ที่ 8 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  135. นางสาวปราณีสา แก้วกัลยา บ้านเลขที่ 214 หมู่ที่ 12 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  136. นายสมยศ พิมพา บ้านเลขที่ 263 หมู่ที่ 18 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  137. นายสมพร ศรีสะไบ บ้านเลขที่ 279/1 หมู่ที่ 19 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  138. นางสาวสุนิสา สุภาพ บ้านเลขที่ 348 หมู่ที่ 3 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  139. นางพรจิตร เพียผิว บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 1 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  140. นายทวี ไชยวงษ์ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 8 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  141. นายพอง วงษ์เบาะ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  142. นางอุดมลักษณ์ บัวเงิน บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 10 บ้านท่าแร่ ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  143. นายสุภีร์ ดาหาร บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 19 บ้านหนองโข่ย ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  144. นายสมพล ช่างทองมะดัน บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  145. นางสายยน วิรักษา บ้านเลขที่ 29/2 หมู่ที่ 21 บ้านหนองแวง ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  146. นางอุดมลักษณ์ บัวเงิน ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  147. นายสุภีร์ ดาหาร ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  148. นายสมพล ช่างทองมะดัน ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  149. นางสายยน วิรักษา ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : Lng :
  150. นายสุพล กำสมุทร ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด พิกัด Lat : 16.0970109 Lng : 103.78735400000005
  151. อบต.แก่งเลิงจาน นาย ไพบูลย์ จันทร์ลุน เลขที่ 82 หมู่ 1 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  152. อบต.แก่งเลิงจาน นาย ประเสริฐ เจริญทัม เลขที่ 76 หมู่ 1 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  153. อบต.แก่งเลิงจาน นาย อาคม ลาจ้อย เลขที่ 3 หมู่ 1 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  154. อบต.แก่งเลิงจาน นาย อุตรดิษฐ์ สิกจันทร์ เลขที่ 17 หมู่ 1 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  155. อบต.แก่งเลิงจาน นาย ประภาส เขตบุรี เลขที่ 50 หมู่ 12 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  156. อบต.แก่งเลิงจาน นาง สุกัญญา คลังพระศรี เลขที่ 73 หมู่ 7 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  157. อบต.แก่งเลิงจาน นาย ธรรยรัตน์ สอนทะมาตย์เดชา เลขที่ 145 หมู่ 11 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  158. อบต.แก่งเลิงจาน นาง ฤทัย วิริยะ เลขที่ 39 หมู่ 5 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  159. อบต.แก่งเลิงจาน นาย ทนากร ทะไกรราช เลขที่ 42 หมู่ 15 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  160. อบต.แก่งเลิงจาน นาย รุ่งทิพย์ สีหามลตรี เลขที่ 61 หมู่ 1 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  161. อบต.แก่งเลิงจาน นาย จิตติ เรืองสุวรรณ เลขที่ 48 หมู่ 1 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  162. อบต.แก่งเลิงจาน นาย นิคม ทองน้อย เลขที่ 5 หมู่ 9 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  163. อบต.แก่งเลิงจาน นาย ทศพล เสนามาตร เลขที่ 26 หมู่ 9 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  164. อบต.แก่งเลิงจาน นาง อรุณรัตน์ จะดี เลขที่ 23 หมู่ 4 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  165. อบต.แก่งเลิงจาน นาย ไมตรี สิทธฺจันทร์รี เลขที่ 26 หมู่ 3 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1581941 Lng : 103.24903399999994
  166. นายเชิดพงษ์ อำภาคำ 25 หมู่ที่ 2 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 0857565817(พื้นที่ขยาย) ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.7122183 Lng : 103.7694692
  167. นายเพย รอดทอง 107 หมู่ที่ 17 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 082-3029317(พื้นที่ขยาย) ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.3163615 Lng : 103.20864419999998
  168. นายชาย โยธะดง 33 หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 080-0090167(พื้นที่ขยาย ) ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.2128914 Lng : 103.29520960000002
  169. นางเพทาย ลันขุนทด 34 หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 083-3590253(พื้นที่ขยาย) ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.2128914 Lng : 103.29520960000002
  170. นางสาวนิดา ไชยอาษา 6 ซอย 76 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 081-0560454(พื้นที่ขยาย) ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1775939 Lng : 103.3067562
  171. นางวัลภา รินทรึก 9 ซอย 76 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 084-5169925 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.1775939 Lng : 103.3067562
  172. นางละออง คำเหล่า หมู่ที่ 17 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (พื้นที่ขยาย) ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.2255731 Lng : 103.18557020000003
  173. นายสมาน ฤหาร 1/1 หมู่ที่ 4 บ้านดงเก่า ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : 16.2879866 Lng : 102.74967719999995
  174. นางนิตยา อินทร์คำ หมู่ที่ 4 บ้านดงเก่า ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 088-3051513 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : 16.2879866 Lng : 102.74967719999995
  175. นายบุญส่ง ราชวงศ์ หมู่ที่ 7 บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 083-4092397 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : 16.2836349 Lng : 102.74319029999992
  176. นายยุทธพงศ์ สาพรม หมู่ที่ 5 บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : 16.2836349 Lng : 102.74319029999992
  177. โรงเรียบ้านดงกลาง บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-309505 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : 16.2825395 Lng : 102.73074969999993
  178. นางพิศมัย กลาซาร์ 71 หมู่ที่ 4 บ้านดงเก่า ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 087-5060595 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : 16.2825395 Lng : 102.73074969999993
  179. นางทองใบ นาหนองตูม บ้านโนนหินแห่ 56 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 086-5794355 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : 16.533199 Lng : 102.31203040000003
  180. โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา บ้านโนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : 16.533199 Lng : 102.31203040000003
  181. บ้านตลาดหนองแก ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พิกัด Lat : 16.533199 Lng : 102.31203040000003
  182. นางสาวรุ่งทิพย์ เหลือผล หมู่ 2 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.8085029 Lng : 104.04786999999999
  183. โรงเรียนบ้านาคู 2 หมู่ 10 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 084-6840132 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.8085029 Lng : 104.04786999999999
  184. นายอรุณ ขบวนแก้ว 142 หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.3893276 Lng : 103.50899070000003
  185. 2. นายทวีวัฒน์ ชะยอยรัมร์ 161 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 082-78610353 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.0732076 Lng : 103.31830379999997
  186. นายศักดิ์สิทธิ์ ทองเนตร 196 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 082-1061878 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.2359397 Lng : 103.29520960000002
  187. นาย ชูชาติ ภูวาสโสม 54 ม. 3 ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.3157 Lng : 103.3905
  188. นาย นิวัฒน์ ยางนอก 47 ม. 8 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.75116 Lng : 103.5259
  189. นาย สนิท หาญอาษา 25 ม. 4 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.4505 Lng : 103.2943
  190. นาย ไพโรจน์ จัตุเทน 53 ม. 9 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.72468 Lng : 103.4757
  191. นาย บุญลัย เนตรวัน 44 ม. 5 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.74521 Lng : 103.5016
  192. นาย สมฤทธิ์ จัตุเทน 89 ม. 9 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.72525 Lng : 103.4757
  193. นาย บุญเคน การรัตน์ 35 ม. 6 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.4509 Lng : 103.3013
  194. นาย กาศ จันทสอน 14 ม. 6 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.4532 Lng : 103.3021
  195. นาย สุวรรณ์ แดนพิมสาย 90 ม. 4 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.75036 Lng : 103.4961
  196. นาง เล็ก นันสมบัติ 48 ม.3 ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.53204 Lng : 103.6461
  197. นาย สิรวิชญ์ ชนะสิมมา 270 ม.10 ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.3203 Lng : 103.3838
  198. นาย ปราณี พรมมงคล 9 ม.4 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.65186 Lng : 103.6328
  199. นาย สุนทร ปัญญามี 196 ม.9 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.68637 Lng : 103.6401
  200. นาย เรวัตร จันทร์นวล 29 ม.11 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.71073 Lng : 103.6663
  201. นาย ประพันธ์ น้อยหลุบเลา 174 ม.1 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.70181 Lng : 103.6613
  202. นาย ไพทูรย์ เรียนทิพย์ 79 ม.11 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.71027 Lng : 103.664
  203. นาย เดชา มาตรบุรมย์ 187 ม.12 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.69319 Lng : 103.6132
  204. นาย ทวี รัตนเมธี 56/1 ม.4 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.65222 Lng : 103.6302
  205. นาย กฤษณะ ปาปะโถ 66 ม.6 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.65487 Lng : 103.6193
  206. นาย ทศพร อุตสีขันธ์ 60 ม.8 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.73696 Lng : 103.6612
  207. นาง ทองเหลี่ยม ผลเรือง 62 ม.9 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.72912 Lng : 103.6022
  208. นาย วันดี ภูแดนไกร 5 ม.12 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.73958 Lng : 103.6303
  209. นาง รัก ชวนจิตร 3 ม.6 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.74085 Lng : 103.602
  210. นาง จันทร์เพ็ญ เหิมสมัคร 26 ม.5 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.75242 Lng : 103.6074
  211. นาย ประวิทย์ พิมมะโส 68 ม.11 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.7505 Lng : 103.6387
  212. นาย มนตรี ภูแสงสั้น 24 ม.4 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.756 Lng : 103.61
  213. นาย ทรงศีล สุพร 57 ม.8 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.73685 Lng : 103.6611
  214. นาย ชูเกียรติ วงค์ตาแพง 31 ม.1 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.76161 Lng : 103.6318
  215. นาย ประพันธ์ชัย ศรีบูรัมย์ 31 ม.7 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.73863 Lng : 103.6379
  216. นาย ประเภท ลุนศรี 40 ม.3 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.7672 Lng : 103.614
  217. นาย วิชัย ไลยะมาร 35 ม.2 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พิกัด Lat : 16.76263 Lng : 103.6219
  218. นางสุภาพร ปัญญาน้อย (081-7299826) ขยายผล (ยังไม่ติดตั้ง)377 หมู่ที่ 4 บ.น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.230201416397854 Lng : 104.10788923254086
  219. นางจรรยา ไขเล่าคำ (086-7714576) ขยายผล (ยังไม่ติดตั้ง) 850 หมู่ที่ 4 บ.น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.229868377183987 Lng : 104.107916054631
  220. นายไพโรจน์ ถานทองดี (083-6752249) (ขยายผล (ยังไม่ติดตั้ง)หมู่ที่ 4 บ.น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.230773 Lng : 104.107688
  221. นายสนั่น ลีขวางแก้ว ขยายผล (ยังไม่ติดตั้ง) 32 หมู่ที่ 4 บ.น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  222. นางบังอร จันทร์เหลือง (081-0596263) ขยายผล (ยังไม่ติดตั้ง)337 หมู่ที่ 4 บ.น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  223. นายเกสร บุญเรือง (086-2315344) ขยายผล 243 หมู่ที่ 4 บ.น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  224. นายสวาท นามประเสริฐ (090-8583986) จุดสาธิต หมู่ที่ 4 บ.น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พิกัด Lat : Lng :
  225. นายประคอง จันใด จุดสาธิต 397 หมู่ที่ 4 บ.น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.227301393251274 Lng : 104.10603314390255
  226. นางวิลัย จันทร์เหลือง จุดสาธิต หมู่ที่ 4 บ.น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.22965830598645 Lng : 104.10704165449215
  227. นายวีระพงศ์ จันใด (ผู้ใหญ่ฯ) (081-0510846) จุดสาธิต 65 หมู่ที่ 4 บ.น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พิกัด Lat : 17.229683924437968 Lng : 104.10654812803341
  228. นางทานตะวัน สุคำภา ขยายผล (ติดตั้งที่บ้านสวน) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พิกัด Lat : 16.75882295083836 Lng : 104.5078531783654
  229. นางนงค์ เชื้อวังคำ (089-4216130) (ขยายผล (ติดตั้งที่บ้านสวน)หมู่ที่ 5 บ.ก้านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พิกัด Lat : 16.75237066689051 Lng : 104.53199965543365
  230. นางไปมา พลโคกสูง (ขยายผล (ติดตั้งที่บ้านสวน)(084-7104681)66 หมู่ที่ 5 บ.ก้านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พิกัด Lat : 16.750598480201138 Lng : 104.53267020768737
  231. นายนิวัฒน์ วนาสันต์ (ผู้ช่วยฯ) (089-9374969) ขยายผล (ติดตั้งที่บ้านสวน)56 หมู่ที่ 5 บ.ก้านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พิกัด Lat : 16.751764529531506 Lng : 104.53197819776153
  232. นายเพือน สุวรรณพรม 76 หมู่ที่ 5 บ.ก้านเหลืองดง (ขยายผล) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พิกัด Lat : 16.753057 Lng : 104.530553
  233. นางคำดี เชื้อวังคำ (080-4079010) (ขยายผล) 32 หมู่ที่ 5 บ้านก้านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พิกัด Lat : Lng :
  234. นางบุญเพ็ง เชื้อวังคำ ( 087-2274385) จุดสาธิต หมู่ที่5 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พิกัด Lat : Lng :
  235. นางออมสิน โคตรพรม 63 หมู่ที่ 5 บ.ก้านเหลืองดง 089-7146075 จุดสาธิต ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พิกัด Lat : Lng :
  236. นางใบคำ สุคำภา 083-5998969 จุดสาธิต 58 หมู่ที่ 5 บ.ก้านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พิกัด Lat : Lng :
  237. นางวินัย สุคำภา(083-2823178) 65 หมู่ที่ 5 บ.ก้านเหลืองดง จุดสาธิต ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พิกัด Lat : Lng :
  238. นายบุญเลิศ คาหาญ อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พิกัด Lat : 17.160809431176467 Lng : 104.70503826123809
  239. นายมีชัย อินาลา อยู่บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่ 7 บ้านไทยเจริญ ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พิกัด Lat : 17.160573653596497 Lng : 104.70607359391784
  240. นางแนวดี อินาลา อยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 7 บ้านไทยเจริญ ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พิกัด Lat : 17.159607474949215 Lng : 104.7056712625656
  241. นายสุวรรณเคนทร์ สุริยนต์ อยู่บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 7 บ้านไทยเจริญ ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พิกัด Lat : 17.1601226 Lng : 104.70574099999999
  242. นายพาชิต ไชยวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พิกัด Lat : 17.078056 Lng : 104.73241099999996
  243. โรงเรียนบ้านสร้างแห่ หมู่ที่ 3 ถนนกุดฉิม-หนองย่างชิ้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พิกัด Lat : 17.049584 Lng : 104.72475400000008
  244. โรงเรียนบ้านกุดฉิม หมู่ที่ 5 ถนนยุวสัญจร หมู่บ้านกุดฉิมน้อย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พิกัด Lat : 17.0686119 Lng : 104.72439789999999
  245. โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม หมู่ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พิกัด Lat : 17.07956 Lng : 104.725862
  246. หมู่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พิกัด Lat : 15.3565653 Lng : 104.61895789999994
  247. บ้านนายบิวลี เหนือสี ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม พิกัด Lat : 16.0930703 Lng : 102.91204640000001
  1. นายรัตน์ มั่นมา และนางคำปุ่น แก้วทอง
  2. ศูนย์เรียนรู้ป่าเกษตร
   1. เกษตรกรบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

   Template by OS Templates