ข้อมูล วทน. เพื่อเกษตรกรรม

ภาคเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักของคนไทย ทำอย่งไรที่จะนำองค์ความรู้ด้าน วทน. ใหม่ ๆ ไปพัฒนาการเกษตร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การสร้างผู้ประกอบการเกษตร ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จาก Globalization to Localization

การพัฒนาจากผู้ผลิตวัตถุดิบเป็นผู้ส่งออกการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้องค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นยังต้อการความคิดสร้างสรรค์ และการดำเนินธุรกิจควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องมา่วยกัน ยกระดับเกษตรกรรมของประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น มีการใช้เครื่องมือเพื่อใช้ในการเพิ่มกำลังการผลิต ลดพลังงาน ลดปริมาณของเสีย X

Template by OS Templates