ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง นักวิจัย หรือนักวิชาการที่ได้นำผลงานวิจัยทั้งของตนเอง และของผู้อื่นไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หวังผลลัพธ์ ที่ไม่เพียงแต่การฝึกอบรมอย่างเดียว แต่ต้องมีกระบวนการติดตามผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

1. ผศ.สุจิตรา สราวิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ผลงานโครงการที่ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อลดมลภาวะและเป็นพลังงานสำหรับใช้ในครัวเรือน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าทอพื้นเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโน
3. เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี จังหวัดกาฬสินธุ์
4. เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (A2(1))
5. เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อย้อมสีผ้าไหมพื้นเมืองกาฬสินธุ์ (A2(1))
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเพื่อผลิตผ้าไหมแพรวา ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินทร์ (A2(1))
7. หมู่บ้านคราม
8. หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา
3. ผศ.วัชรินทร์ สราวิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ผลงานโครงการที่ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์ สู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East West Economic Corridor,EWEC)
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมชุมชนหมู่บ้าน (A2(1))
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการปลูกข้าวตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงน้อย (A2(1))
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดที่ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองแวงและบ้านหนองบัวโดน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์(NP)
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ
6. หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์
9. ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผลงานโครงการที่ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน
1. การบริการให้คำปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ชื่อผลิตภัณฑ์น้ำหวานกล้วยเข้มข้น)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (ชื่อผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารรสผัดไทย)
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว
5. การพัฒนากระบวนการผลิตและขึ้นรูปครองแครงกรอบจากแป้งข้าว
6. การผลิตข้าวเกรียบจากแป้งข้าวผสมแป้งกากถั่วลิสงหลังการบีบสกัดน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่า (DPTF)
7. หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย

แนะนำเทคโนโลยี
ล่าสุด
เปิดดูมากที่สุด

10 อันดับคำค้นมากที่สุด

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates