ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
Organic Agricultural Network : OAN

* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ ความปลอดภัยของรหัสผ่าน


เข้าระบบวันนี้ 3 ราย
สุภญา อ่ำทรัพย์ ชลบุรี [6:07:34]
สมศักดิ์ หงส์งาม บุรีรัมย์ [5:54:41]
การเกด หวังเขื่อนกลาง นครราชสีมา [0:09:21]

ค้นหาข้อมูล....
เกษตรกร  รหัสแปลง  รหัสเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ ชื่อแปลง รหัสตรวจแปลง  

มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข่าวสารความเคลื่อนไหว....

ทีมเทพา สมาพันธ์อำเภอเทพา อบรม SE
สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อน “สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์” และ สงขลา BCG
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลสารชีวภัณฑ์
บพท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรม รอบ 9 เดือน
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จ.พะเยา ครั้งที่ 3 จำนวน 183 ราย 1,513.96 ไร่
มหกรรมครอบครัวเครือข่ายเกษตรอินทรีย์พะเยา
ประชุมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดมุกดาหาร 68 ราย 73 แปลง พื้นที่ 707.25 ไร่
สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนทั่วประเทศ ประกาศเรื่อง "กินอาหารให้เป็นยา ไม่กินยาเป็นอาหาร" ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)
รมว. อว. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ หนุน วาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ 2022
ประกาศ วาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ 2022 (Chiangmai Organic Agenda)
"กว่าจะเป็นสวนอินทรีย์ ที่จังหวัดตราด" การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SGDsPGS ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดลำปาง ครั้งมี่ 1/2565
การสร้างปุ่มบนมือถือไอโฟน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางพรเพชร เขมวิรัตน์ เป็นประธานเปิดเวที เขย่ากระบวนทัศน์เรื่องนครสวรรค์เมืองเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม และสร้างสัมมาชีพที่ยั่งยืน
การจัดการแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐาน SDGs PGS
สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย (TSATA) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อน "ตลาดเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ" จังหวัดปทุมธานี
สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนลพบุรี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
สัมมนากองเลขาธิการ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และเลขาธิการ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดทั่วประเทศ
ปัตตานี มหานครเกษตรอินทรีย์

กระบวนการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระดับจังหวัด

IFOAM ให้คำนิยามสั้นๆ ว่า PGS คือ "ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือ เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้ " [Participatory Guarantee Systems (PGS) are locally focused quality assurance systems. They certify producers based on active participation of stakeholders and are built on a foundation of trust, social networks and knowledge exchange.]


1. จัดตั้ง "สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน" ระดับจังหวัด เพื่อเป็นเจ้าภาพในการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เตรียมพัฒนาเครื่องมือในการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากโดยชูประเด็นเกษตรอินทรีย์
2. จัดเวที "เขย่าทัศน์" ทำความเข้าใจ พัฒนากระบวนทัศน์ที่เอื้อต่อการทำงานพัฒนาร่วมกัน
3. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เป็นหลักสูตร 3 วัน แล้วเดินหน้าจัดตั้งกลไกเพื่อการขับเคลื่อน
   3.1 จัดตั้งกลไก "คณะทำงานตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม" ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนสามารถเป็นคณะทำงานนี้ได้ คณะทำงานนี้ทำหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และทำการตรวจแปลง
   3.2 จัดตั้งกลไก "คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย์" ระดับจังหวัด กลไกนี้ทำงานร่วมกับคณะทำงานตรวจแปลง เพื่อนำเข้าข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลแปลง ข้อมูลการตรวจแปลง และข้อมูลการผลิต
   3.3 จัดตั้ง "คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระดับจังหวัด" เพื่อเป็นกลไกในการประชุมรับรองระดับจังหวัด คณะกรรมการชุดนี้เป็นการทำงานร่วมกันแบบประชารัฐ ร่วมกับภาคีต่างๆ มีคณะที่ปรึกษา มีประธาน (เช่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิน) มีกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ฯลฯ โดยมีประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเป็นเลขานุการ
   3.4 จัดตั้งกลไกธุรกิจ "บริษัทออร์แกนิค จังหวัด วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด" เป็นกลไกในการบริหารจัดการผลผลิตทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
4. เมื่อกลไกพร้อมแล้ว ทีมงานสมาพันธ์ฯ พร้อมทำงาน เริ่มทำการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
5. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกและขอรับการตรวจแปลง ด้วยฟอร์มไปสมัคร "Application Form"
6. คณะทำงานตรวจแปลง จัดทีมลงตรวจแปลง โดยต้องทำงานร่วมกันไม่น้อยกว่า 2 คน (ระบบฐานข้อมูลรองรับผู้ตรวจแปลงร่วมกันจำนวน 5 คน) โดยใช้ฟอร์มตรวจแปลง "Inspection Form" มีการตรวจตามเกณฑ์ 22 ข้อของ SDGsPGS ผู้ตรวจแปลง ลงความเห็นร่วมกันว่าผ่านหรือไม่ผ่าน 22 ข้อ และเป็นแปลงระยะปรับเปลี่ยนหรือเป็นแปลงที่สามารถรับรองเป็นอินทรีย์
หมายเหตุ : ข้อห้ามของการตรวจแปลง ห้ามตรวจแปลงตนเอง ห้ามตรวจแปลงญาติ ห้ามตรวจแปลงที่อยู่ติดกับแปลงของผู้ตรวจ ห้ามรับของจากเกษตรกร
7. คณะทำงานตรวจแปลงทำงานร่วมกับคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล ในการนำข้อมูลจาก ทั้ง 2 ฟอร์ม และข้อมูลการตรวจแปลงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
8. คณะทำงานกลั่นกรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS ที่ตั้งโดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด หรือหากไม่มี จะเป็นภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ทำหน้าที่ "กลั่นกรอง" แปลงเกษตรอินทรีย์ ในระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (เท่านั้น) และเปลี่ยนแปลงสถานภาพในระบบฐานข้อมูลของแปลงที่พิจารณา เป็น 1)ผ่านการกลั่นกรองเป็นระยะปรับเปลี่ยน 2)ผ่านการกลั่นกรองเป็นอินทรีย์ หรือ 3) ไม่ผ่านการกลั่นกรอง
คณะทำงานกลั่นกรอง "จำเป็นต้อง" ทำรายงานการประชุมกลั่นกรองไว้เป็นหลักฐาน
9. สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด เตรียมเอกสารการประชุม เอกสารแปลงเพื่อการพิจารณารับรอง และเชิญประชุม คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
10. การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS โดยมีวาระเพื่อพิจารณาแปลงที่ขอรับรองเป็นอินทรีย์ จำนวน # แปลง เนื้อที่ # ไร่ และพิจารณารับรองเป็นปรับเปลี่ยน จำนวน # แปลง เนื้อที่ # ไร่ เกษตรกรเจ้าของแปลงที่ขอรับรองแปลงเป็นอินทรีย์ต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการและตอบคำถามในช่วงการพิจารณารายแปลง และมีมติเปลี่ยนสถานภาพข้อมูลในระบบเป็น 1)ผ่านการรับรองเป็นระยะปรับเปลี่ยน 2)ผ่านการรับรองเป็นอินทรีย์ หรือ 3) ไม่ผ่านการกลั่นกรอง
คณะกรรมการรับรอง "จำเป็นต้อง" ทำรายงานการประชุมรับรองไว้เป็นหลักฐาน
***หมายเหตุ*** การกลั่นกรองและรับรองจะต้องทำด้วยข้อมูลในระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เท่านั้น
11. หนังสือสำคัญรับรองฯ จะออกโดยอัตโนมัติจากระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้ลงนามในระบบ 3 คน (เตรียมลายเซ็นต์อิเลคโทรนิคไว้่ล่วงหน้า) คือ
1. ประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีญ์แบบมีส่วนร่วม จังหวัด
2. ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด และ
3. เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย
เกษตรกรสามารถพิมพ์ใบรองได้เอง หรือสมาพันธ์ฯ สามารถทำการจัดพิมพ์แล้วทำพิธีมอบใบรับรองได้
12. ในกรณี เกิดการร้องเรียน ว่าเกษตรกรที่ได้รับการรับรองเป็นอินทรีย์ หรือระยะปรับเปลี่ยน ยังไม่หยุดใช้สารเคมีจริง สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด จะตั้งคณะกรรมการสอบและให้ความเป็นธรรมกับแปลงที่ได้รับการร้องเรียน หากมีข้อมูลยืนยันว่าเกษตรกรยังไม่อินทรีย์จริง ยังมีการใช้สารเคมีอยู่จริง ให้สมาพันธ์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเป็นการเฉพาะ หรือเพิ่มวาระ ถอดถอนแปลงที่ผ่านการรับรอง ในการประชุมรับรองรอบต่อไป เพื่อ "ถอดถอนแปลงที่มีปัญหา" จากการรับรอง และ บันทึกผลการถดถอนเข้าสู่ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบโดยทั่วกัน
13. หนังสือสำคัญรับรอง มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ประชุมรับรอง และจะต้องมีการตรวจแปลงและรับรองเช่นนี้ทุกปี
14. ผลผลิตที่เกิดจากแปลงที่ได้รับการรับรอง จะมีการบริหารจัดการออกสู่ตลาด แปรรูป เชื่อมโยงธุรกิจ ด้วยกลไกธุรกิจ ใบรับรอง SDGsPGS ได้รับการยอมรับ และสามารถนำผลผลิตเข้าสู่ห้าง Tops market ทั่วประเทศ

กำหนดการประชุมรับรอง

จังหวัดวันที่กลั่นกรองวันที่รับรอง
ระยอง 29/09/256514/10/2565
ตาก 08/10/256526/10/2565
นครราชสีมา 01/12/256515/12/2565
มหาสารคาม 10/12/256520/12/2565

แปลง/พื้นที่(ไร่)

ทั้งหมด
14,617 | 142,702.22
ปรับเปลี่ยน
8,407 | 68,467.04

อินทรีย์
2,152 | 33,893.29

บันทึกฟาร์ม 136,221 รายการ
ต้นทุนฟาร์ม 22,318 รายการ
รายได้ 3,364,342 บาท

ชาย 7,066

หญิง 8,676

สินค้า

มาตรฐาน SDGsPGS

เผือก  เผือก ทรงราศรี จ.บุรีรัมย์
ระเบียบ  ระเบียบ ลานประโคน จ.บุรีรัมย์
หมวย  หมวย พักยมแจ่ม จ.บุรีรัมย์
เกสรอินทรีย์  เกสร อนุพันธ์ จ.บุรีรัมย์
สุนไทยอินทรีย์  สุนไทย มูลรัตน์ จ.บุรีรัมย์
ไสวอินทรีย์  ไสว กรุมรัมย์ จ.บุรีรัมย์
หนูก้านอินทรีย์  หนูก้าน ธรรมชาติ จ.บุรีรัมย์
ระเวียงอินทรีย์  ระเวียง วรวงค์ จ.บุรีรัมย์
เพ็งอินทรีย์  เพ็ง บัญชาเมฆ จ.บุรีรัมย์
ประจวบ  ประจวบ วิจิตรัมย์ จ.บุรีรัมย์
บุญยังอินทรีย์  บุญยัง ไชยรัตน์ จ.บุรีรัมย์
เจมจิราอินทรีย์  เจมจิรา บุญธรรม จ.บุรีรัมย์
เจี๊ยบอินทรีย์  เจี๊ยบ เครือแก้ว จ.บุรีรัมย์
เหรียญอินทรีย์  เหรียญ ลินทอง จ.บุรีรัมย์
ประเสริฐอินทรีย์  ประเสริฐ บุญปัญญา จ.บุรีรัมย์
อนงค์อินทรีย์  อนงค์ บุญรินทร์ จ.บุรีรัมย์
ไร่ทัพฟ้า  หยาดทิพย์ จงนอก จ.สกลนคร
พรรณี  พรรณี เกรัมย์ จ.บุรีรัมย์
เปียน  เปียน กะรัมย์ จ.บุรีรัมย์
สมบัติ  สมบัติ แป้นประโคน จ.บุรีรัมย์


สมาชิกล่าสุด

บันทึกฟาร์มออนไลน์

  • เหยียบหญ้ารอบๆต้นทุเรียนให้ล้ม ปลูก-ปัน เกษตรอินทรีย์ 2
  • เหยียบหญ้ารอบต้นทุเรียนให้ลัม สวนปลูก-ปัน (ปลูกด้วยรัก-ปันด้วยใจ)
  • ไปร่วมตรวจแปลงที่อ.โชคชัย1แปลง/อ.ครบุรี3แปลง ได้ซื้อหน่อกล้วยมา100หน่อ ไร่การเกด
  • ตัดไม้ไผ่ในสวนมาทำค้ำยันต้นเชอรี่จำนวน50ต้น ไร่การเกด
  • เดินสำรวจแปลงนาข้าวน้ำเริ่มมีมากเลยต้องทำการขุดระบายน้ำออกจากแปลง ไร่การเกด
  • ฝนตกทั้งวัน น้ำเอ่อ ทั้งสวน ดูอลต้นไม้ ขุดหน่อกล้วย บอนหูช้างขึ้นชำ ได้กล้วยโนโนะมาใหม่ลงอนุบาล สวนของพ่อ
  • เทปูนทางเดิน เตาเผา ซ่อมปะปา ฝนตกปรอยๆ ดูแลต้นไม้ ปิดเตาถ่าน สวนของพ่อ
  • วันนี้แดดออกเป็นวันแรกในรอบหลายวันแต่ก็ยังไม่สามารถทำกิจกรรมที่ฟาร์มผักได้ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์โดยลานทับช้าง
  • วันนี้ตรวงแปลงที่2.ไร่ศรีประภา.สวนในฝัน เกษตรธรรมชาติ
  • ตัดกล้วย 1 เครือ ตัดแต่งใบกล้วยที่แห้ง รดน้ำกล้าผักชะอม สวนลือพักตร์