30 Views

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนปราจีนบุรีจัดงานประชุมกลั่นกรองครั้งที่หนี่งกว่า3000ไร่
เขียนโดย : จิรายุ ศรีชัยยงพานิช
คำสำคัญ : กลั่นกรอง, ปราจีนบุรี, สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนปรา


            สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนปราจีนบุรี ได้จัดประชุมกลั่นกรองแปลงเกษตรอินทรีย์มาตราฐาน SDGsPGSปราจีนบุรีครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13และ 14 สิงหาคม 2563เวลาตั้งแต่ 8:30น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปราจีนบุรี สตาร์ช จำกัด ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยนายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ เกษตรอำเภอนาดี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมฯ ท่านสุนันต์ได้ให้โอวาทแก่คณะทำงานกลั่นกรอง ผู้ตรวจแปลง และ เกษตรกรเจ้าของแปลงกล่าวโดยสรุปว่า ทุกคนพูดถึงเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างจะมาก แต่ส่วนมากไม่รู้ถึงกระบวนการของเกษตรอินทรีย์ ต้องยอมรับว่าภาครัฐมีนโยบายดำเนินการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ แต่ตัวเกษตรกรเองเข้าไปไม่ถึง ท่านสุนันต์เองมีความยินดีกับทางสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนปราจีนบุรีที่เข้ามาทำงานเพื่อผลักดันให้กระบวนการเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นจริง ได้เห็นทางเกษตรกรมารวมตัวกัน เป็นการรวมตัวแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ก็คือเกษตรอินทรีย์แบบ PGSที่จะเดินไปสู่เส้นทางเกษตรอินทรีย์ การมาร่วมกันตรวจสอบเป็นความเข้มแข็ง เนื่องจากคีย์เวิร์ดของเกษตรอินทรีย์คือคุณธรรม ถ้าวันนี้เรายังหลอกตัวเองว่าทำเกษตรอินทรีย์แต่จริงๆแล้วไม่ทำ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานIFOAMหรือมาตราฐานใดๆก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเราทำจริง การรวมตัวกันเดินช่วยกันผลักดันให้เกษตรอินทรีย์เข้มแข็งด้วยความซื่อสัตย์ ทุกคนจะยอมรับเรา ถึงจะไม่ถึงระดับสากล แต่ทุกคนก็จะยอมรับเราเองถ้าเราทำตามระบบและกระบวนการ บางแปลงที่รับรองตนเอง บางแปลงใช้ชื่อเกษตรอินทรีย์ แต่ความจริงไม่มีใครรู้ว่าแปลงนั้นเป็นอินทรีย์จริงหรือไม่ แต่การรวมตัวกันรับรองจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเชื่อถือได้มากขึ้น

หลังจากนั้นท่านสุนันต์ ยังให้เกียรติเป็นพยานและดูกระบวนการทำงานกลั่นกรองแปลงเกษตรอีกหลายแปลงจึงได้เดินทางกลับ

           กระบวนการกลั่นกรองของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนปราจีนบุรี ประกอบด้วย

คณะทำงานกลั่นกรอง รวม 5ท่าน คือ

  1. นายจิรายุ ศรีชัยยงพานิช                             ประธานคณะทำงานกลั่นกรอง
  2. นางอรไพลิน บางพระ                                  รองประธานคณะทำงานกลั่นกรอง
  3. นางสาวรุ่งอรุณ เลิศปัญญาธร                      คณะทำงานกลั่นกรอง
  4. นายอุดม ชัยเนตร                                        คณะทำงานกลั่นกรอง
  5. นางพิณยารัตน์ ใหญ่ผา                               คณะทำงานกลั่นกรอง

ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบข้อมูลของแปลงเกษตรที่ผู้ตรวจแปลงได้ตรวจแปลงและทำการลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แล้ว

ผู้ตรวจแปลง ของแปลงเกษตรที่ขอรับรอง

เกษตรกรเจ้าของแปลง ที่มาปรากฏตัวเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคณะทำงานกลั่นกรอง

 

           การประชุมกลั่นกรองในครั้งนี้ มีแปลงเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรีเข้ารับการกลั่นกรองจำนวน 47แปลง พื้นที่รวม 3,046.785ไร่โดยแบ่งกลุ่มในการกลั่นกรองออกเป็น 4กลุ่ม ตามกลุ่มของเกษตรกรที่สังกัด โดย

           การประชุมกลั่นกรองทั้งสองวันเป็นไปด้วยความราบรื่น เกษตรกรเจ้าของแปลงที่เข้าทำการกลั่นกรองให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแปลงของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม

           สรุปได้ว่ามีแปลงเกษตรที่ได้รับการกลั่นกรองให้เป็น

 

     โดยข้อมูลการกลั่นกรองทั้งหมดจะนำไปใช้ในงานประชุมรับรองเกษตรอินทรีย์มาตราฐาน SDGsPGSปราจีนบุรี ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ต่อไป

รายงานโดย นายจิรายุ ศรีชัยยงพานิช

ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนปราจีนบุรี