นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ กิจกรรม สรรหา อสวท. ใหม่ ปี 56      

เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
: อสวท   วันที่เพิ่ม : 6/3/2556   อ่าน : 621 ข้อคิดเห็น 25

เริ่มไปแล้วสำหรับงานแรกแห่งปีกับการสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ ครั้งแรกไปจัดที่ มทร.อีสาน สุรินทร์ มีชาวสุรินทร์มาจากทุกอำเภอ ใน 17 อำเภอ มากันอย่างขยัน ตั้งใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัคร และ ร่วมกิจกรรมกับ ก.วิทย์  ทีมงาน ก.วิทย์ ทั้ง สป. และ อพวช. ต้องขอขอบคุณสมาชิก อสวท. ทุกท่าน รวมทั้งทีมงาน เทคโนสุรินทร์ ตั้งแต่ท่านรองอธิการบดี อ.จันทร์เฉิดฉาย ผู้ประสานคลินิก เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับคณะจาก วท. เป็นอย่างดียิ่ง

yes ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ อสวท.

mail ตัวอย่างกำหนดการการจัดกิจกรรม อสวท.

ข้อคิดเห็น 1.    [Date : 3/6/2013]    

 

อาสาสมัคร
 
.....อาสาสมัคร  จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า
ศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้น
เกิดขึ้นด้วยตนเอง  มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร
มีศรัทธาที่จะทำงาน  มีเวลาที่จะปฏิบัติงาน
และพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร....."
 
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข้อคิดเห็น 2.    [Date : 3/8/2013]    

ประเด็นความต้องการของ อสวท. สุรินทร์

กลุ่มผ้า,สิ่งทอ

1. ต้องการฝึกอบรมเรื่องทอผ้า การแปรรูปผ้าไหมแบบครบวงจร 
2. มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทอผ้าไม่เพียงพอในการผลิต มีการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์จากนอกชุมชน
3. การเพิ่มมูลค่าผ้าไหม

กลุ่มจักสาน
1. ความต้องการเครื่องจักรตอกไม้ไผ่ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองพึง 
2. การแปรรูปขุยมะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
 ทำมาแล้ว 20 ปี มีรายได้ประมาณ 400000 บาท ต่อปี มีจำนวน 15 ผลิตภัณฑ์

กลุ่มปุ๋ย
1. ต้องการฝึกอบรมเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี  การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว
- ต้องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย
- มีปัญหาเรื่องการปราบศัตรูพืช วัชพืช โรคต่าง  ๆ ในพืช
- ต้องการผลิตปุ๋ยสั่งตัด
2. วัถุดิบการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ระหว่างน้ำตาลทรายแดงกับกากน้ำตาล วัตถุดิบชนิดดีกว่ากัน
กลุ่มปศุสัตว์
1. ต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงหมู
- ต้องการฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงหมู (พื้นคอนกรีต)
- ปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน
- ต้องการฝึกอบรมหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำบ่อแก๊สชีวภาพ
- ต้องการฝึกอบรมหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำบ่อขุดหลุมเพื่อทำกึ่งหลุ่มกึ่งคอนกรีต
2.ต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่
- มีปัญหาเรื่องตู้ฟักไข่ มีไม่เพียงพอทำให้ลูกไก่ที่ได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด 
- ความต้องการการทำตู้ฟักไข่  เครื่องอบลูกไก่  อย่างง่าย
- ต้องการลดต้นทุนอาหารไก่ หมู  ทดแทนอาหารที่ต้องซื้อจากภายนอก
- ต้องการเครื่องสับต้นกล้วยเพื่อทุ่นแรง
- ปัญหาเรื่องไก่ไม่ค่อยมีเชื้อ ผลที่ตามมาทำให้ไก่ที่ฟักออกมามีจำนวนน้อย
- ปัญหาช่วงหน้าหนาวจะเกิดโรคห่าในไก่ ทำให้ไก่ตายทั้งหมู่บ้าน
- ต้องการความรู้หรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน วิธีการฉีดวัคซีน ช่วงเวลาการฉีดวัคซีน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เพียงพอ
3. ปัญหาการเลี้ยงช้าง
4. การเลี้ยงหมู
5. การเลี้ยงวัว
6. ไก่ไข่อินทรีย์
- ต้องการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์
กลุ่มประมง
1. การเลี้ยงปลานิล
2. การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์และบ่อพลาสติก
3. ปัญหาคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา และการจัดการน้ำ
กลุ่มพลังงานทดแทน
1.การใช้พลังงาน จากโซลาร์เซลล์ เพื่อการเกษตร
2. การเผ่าถ่านจากผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆ
3. ก๊าซหุงต้ม จากมูลสัตว์
4. ต้องการพลังงานจากโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้ระบบการเกาตร
5. ไบโอแก๊สจากมูลสุกร
กลุ่มทรัพยากรน้ำ,สิ่งแวดล้อม
1.การจัดการน้ำชุมชน
2. การกำจัดขยะในชุมชน
3. ขยายระบบคลองส่งน้ำ หมู่บ้านจังเอิญโค
4. ทรัพยากรน้ำ
- มีปัญหาเรื่องแหล่ง น้ำไม่เพียงพอ  ที่จะปลูกพริก ปลูกช่วงหลังเกี่ยวข้าว
- ต้องการทำบ่อน้ำบาดาล (น้ำบาดาลใสกว่าน้ำสระ)
- ปัญหาเรื่องน้ำกร่อย (น้ำบาดาล)
กลุ่มพืชอินทรีย์
1. การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน
2. การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
3. คำปรึกษาเรื่องการปลูกพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์ 
- การตรวจสภาพน้ำ ดิน เมล็ดพันธุ์
- พืชที่เหมาะสมในการปลูกแต่ละฤดู
- การจัดการน้ำ
4.เรื่องน้ำและการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
กลุ่มการแปรรูปพืช
1. การแปรรูปยางพารา
2. โภชนาการข้าว
3. การแปรรรูปถั่วพร้า แปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง
 
ข้อคิดเห็น 3.    [Date : 3/8/2013]    

ครั้งที่ 3 จัดที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ข้อคิดเห็น 4.    [Date : 3/17/2013]    

 

ผมได้ลงไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ครั้งแรกในชีวิต เหลือที่เดียวของภาคใต้ที่ยังไม่ได้ลงพื้นที่ คือ นราธิวาส เพื่อไปจัดกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. ที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ซึ่งอยู่ในอำเภอเมือง ความรู้สึกครั้งแรกที่อยู่ระหว่างเดินทางไป ก็กล้า ๆ กลัว ๆ ไม่เคยแขวนพระก็ต้องให้พระนำทาง(หลวงพ่อทวด) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนิดหน่อย ระหว่างเดินทางเต็มไปด้วยสีสรรมากมาย มีด่านประมาณ 3-4 จุด ตั้งแต่นาหม่อม เข้า อ.หนองจิก และ อ.เมือง 
 
ช่วงบ่ายได้ อ.ประยูร อาจารย์ที่สอนอยู่ที่ วท.ปัตตานี พาเที่ยวชมเมืองปัตตานี เริ่มตั้งแต่ มัสยิดกรือแซะ ที่เป็นข่าวโด่งดัง จนเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงไปซะงั้น จากที่เคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางใจ อาจารย์เล่าประวัติของมัสยิดคร่าว ๆ ให้ฟังว่า แต่เดิมเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว ได้เดินทางจากเมืองจีนเพื่อมาตามหาน้องชายที่แผ่นดินบริเวณนี้ และได้สัญญากับทางบ้านที่เมืองจีนไว้ว่าจะนพน้องชายกลับเมืองจีนให้ได้ หลังจากได้มาพบน้องชายที่นี่ แต่ปรากฏว่าน้องชายได้อภิเษกกับเจ้าหญิงของเมืองนี้ซึ่งเป็นอิสลาม เลยไม่สามารถเดินทางกลับไปพร้อมกับพี่สาวได้ พี่สาวเสียใจมากที่ไม่สามารถทำภารกิจได้ตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้กับที่บ้านที่เมืองจีน เลนผูกคอตาย เมื่อพี่สาวสิ้นชีวิต น้องชายก็เสียใจมาก เลยได้ทำการสร้างสุสาน และมัสยิดให้อยู่ใกล้ ๆ กัน แต่มีการเล่าขานกันว่า ตัวมัสยิดสร้างเท่าไหร่ ทะนุบำรุงเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักครั้ง จะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สร้างไม่เสร็จตลอด เช่น ฟ้าผ่า ทำให้สภาพของมัสยิดเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 
 
นี้เป็นเรื่องในแง่ดีของความมุ่งมั่นและการให้คำสัตย์กับบุพการี และความรักระหว่างพี่น้อง แต่.... ไม่มีใครพูดถึงมากนัก  กลับกลายเป็นว่า มัสยิดดังกล่าวเป็นที่โจษจันในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา  เรา.... หมายถึงทุก ๆ คน น่าจะมาร่วมมือกันนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้มาเล่าขานเพื่อลบภาพลบของมัสยิดที่สวยงามแห่งนี้ มัสยิดแห่งความรัก
 
จากนั้นอาจารย์ก็พาพวกผมไปรอบ ๆ เมือง เท่าที่ผมสังเกตุ ผังเมืองของปัตตานีได้มีการจัดวาง วางแผนไว้เป็นอย่างดี เหมือนๆกับเมืองยะลา มีการเตรียมสร้างถนน การสร้างวงเวียนแทนสี่แยก มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนสาธารณะ ร้านอาหารริมทะเล  ผู้คนอัธยาสัยดีมาก ถึงแม้จะเกิดเรื่องรายร้าย ๆ มากมาย กระทบต่อการดำรงชีวิต แต่ทุกคนก็ยิ้มสู้ ผมรู้สึกว่า ผู้คนที่นี้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สู้เพื่อการอยู่กับพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง  สุดท้ายไปทานอาหารที่ร้าน ไทปัน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก ยังได้กลิ่นอายของลมทะเลอยู่ อาหารทุกอย่างอร่อย รสชาดปักษ์ใต้แท้ ๆ ครบรส แกงส้ม คือ แกงส้ม อาหารทะเลสด ๆ ใหม่ ๆ บรรยากาศสุดยอด
 
มาในวันที่ 2 ซึ่งเป็นวันจัดงาน สรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ ของ จ.ปัตตานี ก่อนออกไปทำงานก็ได้ทานอาหารเช้าที่ c s hotel ที่นี่อาจารย์เลาว่าเคยเกิดระเบิดมาแล้ว 2 ครั้ง และแรงระเบิดก็ขึ้นมาถึงชั้น 6 ห้อง ที่ผมนอนพอดี(620) อาหารเช้าที่โรงแรมก็รสชาดเยี่ยม มีโรตี ตอนแรกพี่หนุ่ม(ชนินทร จาก อพวช.) บอกว่ามีข้าวยำน้ำปูดูอร่อยมาก แต่วันที่ผมไปไม่มีเลยเสียดายไม่ได้ทาน แต่ไม่เป็นไรยังมีโอกาสได้ไปอีกหลายรอบ  แต่ได้ดื่มชาชัก เสริฟพร้อมโรตี ทั้งโรตีไข่ โรตีธรรมดาและโรตีกรอบ อร่อยมากจะบอกให้ครับ
 
ไปถึงที่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ก็ไปพบกับกลุ่มของหมู่บ้านกาบกล้วย ที่นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาแสดงและขาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยตานี มาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลายเป็น กล่องใส่ทิชชู กล่องใส่ผ้า เนคไท ของชำร่วยต่าง ๆ  สวยงานที่คงคุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีหลายจุดที่ต้องการพัฒนา เช่น มีอะไรมาใช้แทนโชดาไฟในกระบวนการฟอกได้บ้าง หากจะใช้สีย้อมธรรมชาติแทนสีเคมีจะทำได้ใหม เสียดายไม่มีรูปให้ดู
 
ในการอบรมสรรกาสมาชิก อสวท. เนื่องจากเวลาจำกัดต้องดำเนินการให้เสร็จตั้งแต่ 9.30 - 15.30 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับ จึงได้ตัดกิจกรรมบางอย่างทิ้ง เช่น กิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้เข้าอบรมกับคำว่า ว และ ท แต่ก็ยังคงสาระและความเป็นเทิงอยู่บ้าง
 
ต้องเรียนทุกท่านว่า ผู้เข้าอบรม มีทั้งรุ่นหนุ่มสาว ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ที่มาจากโครงการ to be number one โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ และน้อง ๆ ในท้องถิ่นที่เก่ง ๆ กันทุกคน และชาวบ้านที่เป็นผู้นำในชุมชนต่าง ๆครบทั้ง 12 อำเภอ อำเภอละประมาณ 10 คน การร่วมกิจกรรม ทุกคนทุกฝ่ายร่วมทำกิจกรรมที่ทางเราได้วางไว้เ็นอย่างดี  โดยช่วงเช้าจะเป็นการเล่าถึง(โดยผมเอง 55++)
 
1. ว และ ท สำคัญและมีบทบาทอย่างไรในชีวิตประจำวัน
2. ประเทศไทยจะเดินทางอย่างไรในการนำ ว และ ท ไปพัฒนาประเทศ
3. กระทรวงวิทย์ จะช่วยประเทศ และชาวบ้านได้อย่างไร
4. โครงการความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี อาสาสมัคร ว และ ท และ หมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท เกี่ยวข้องและมีประโยชน์กับชุมชนอย่างไร
5. อสวท. ที่จะเป็นมีหน้าที่อะไร ต้องทำอะไรบ้าง
อีกส่วนหนึ่ง เป็นการแสดงให้เห็น วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันโดย พี่หนุ่ม จาก อพวช. มีการแสดง วิทยาศาสตร์ง่าย ๆ ด้วยเชือกเส้นเดียว
 
ทุกคนตั้งใจฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นไปด้วยกัน
 
ช่วยบ่ายเป็นการเปิดรับความต้องการและปัญหา ทั้งในส่วนของ อสวท. ที่เข้าร่วม และชุมชนที่ อสวท. อาศัยอยู่ ก็มีการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม
1. กลุ่มเผยพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงความติดเห็นว่าหากเรามี อสวท. ในพื้นที่แล้ว จะมีสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์ ได้อย่างไร
2. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  กลุ่มนี้ก็จะเน้นในเรื่องความต้องการที่จะรับการถ่าทอดเทคโนโลยีในชุมชน
3. กลุ่มขอรับคำปรึกษาฯ  กลุ่มนี้สำหรับสมาชิกหรือกลุ่มในชุมชนที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว แต่มีปัญหา ต้องการรับคำปรึกษา
ข้อคิดเห็น 5.    [Date : 3/18/2013]    

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านกาบกล้วย น่าสนใจครับ ทำได้ดีว่าที่ผมนึกไว้มาก

มีอีกหลายอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือจากเครือข่าย เช่น

  1. เครื่องสไลด์กาบกล้วยให้ได้แผ่นที่มีความกว้าง ความยาวที่เป็นมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตต่อได้ง่าย
  2. ตู้อบแห้งเพื่อใช้อบในช่วงที่ฝนตกหนัก ๆ  ซึ่งบ่อยมาก
  3. การอบรมควัน จะเปลี่ยนจากกำมะถัน เป็นอะไรดีที่ไม่มีโทษต่อร่างกาย
  4. การย้อมสีธรรมชาติ และการทำเฉดสี จากผงสีที่สามารถผลิตได้
  5. การรีดเพื่อให้ได้แผ่นกาบกล้วยที่เรียบ สวยงาม

ผมว่าหากเครือข่ายเราช่วยกันคงแก้ปัญหาทุกอย่างได้

ข้อคิดเห็น 6.    [Date : 3/26/2013]    

อสวท. เชียงราย สีส้ม

ข้อคิดเห็น 7.    [Date : 3/28/2013]    

เอกสารบรรยายการอบรมสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556

ข้อคิดเห็น 8.    [Date : 3/30/2013]    

อสวท. พะเยามาแล้วจ๊ะ ที่สุดท้ายของปี 56 มาชมภาพบรรยากาศกัน

ข้อคิดเห็น 9.    [Date : 3/30/2013]    

แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)

คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ร่วมกับ

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

กลุ่มที่ 1 การเผยแพร่และบริการข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.สื่อประชาสัมพันธ์

                - การจัดทำ CD  โปสเตอร์  แผ่นพับ  วารสาร  E-book  Face book   SMS   e-mail

2. วิธีการในการนำสื่อไปประชาสัมพันธ์

                - เสียงตามสายในหมู่บ้าน/ชุมชน

                - วิทยุชุมชน

                - ลงพื้นที่ในแต่ละบ้าน/หมู่บ้าน/ชุมชน(แลกเปลี่ยนเรียนรู้) ผ่านผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน

                - จัดงานคล้ายๆตลาดนัดเทคโนโลยี

                - จัดทำ web sit

                - สื่อสารช่องทางง่ายๆ

                - รถจักรยานประชาสัมพันธ์

3. การอบรมเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                3.1 เครื่องสับกระถิ่นเลี้ยงแพะ (คุณเทพ   มาคล้าย  อำเภอท่ายาง มือถือ 085-2634938)

                3.2 อบรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรผสมผสาน

                3.3 การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์แท้

                3.4 วิธีการใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                3.5 การจัดตั้งเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์

(คุณ นันทวัฒน์    ทิพย์พรวงษ์   อำเภอเมือง  มือถือ 081-7634936)

                3.6 การทำน้ำส้มควันไม้   (คุณบุญชู     มีทรัพย์  อำเภอท่ายาง   มือถือ  081-9036168)

                3.7 การทำขนมเค้ก   (คุณจุนารีรัตน์    อำเภอชะอำ   มือถือ 081-3738191)

                3.8 การเพาะเห็ด (คุณเอกรัตน์ อำเภอบ้านลาด มือถือ 089-06815719)

                3.9 อบรมอาสาสมัครปสุสัตว์ (ผู้ใหญ่ศักดิ์สิทธ์ ตำบลเขากระปุก มือถือ 085-4296354)

                3.10 อบรมมัคคุเทศน์น้อย (คุณปุนณดา  บัวอ่อน  อำเภอบ้านแหลม มือถือ 087-4031739)

                3.11 การสกัดพืชสมุนไพร เพื่อใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

                3.12 การเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติป้องกันกำจัดศัตรูพืช

                3.13 การประยุกต์ใช้พืชผักผลไม้ เพื่อป้องกันและรักษาโรค

                (คุณสุนทร    ชูขาว   อำเภอชะอำ  มือถือ 080-5833265)

                3.14 การพัฒนาสินค้าในชุมชน (คุณเบญญทิพย์  มีอิ่ม  อำเภอบ้านลาด  มือถือ 082-6452820)

 

กลุ่มที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี

1.การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดต้นทุนในการทำนาข้าว 

2.การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี (ไร่ชมพู่) ปลูกผักไร้ดิน

(นางสาวสะอิ้ง  อำเภอท่ายาง  มือถือ 090-4355892)

3. ความรู้ด้านการทำสารสกัดธรรมชาติเพื่อป้องกันศัตรูพืชลดการใช้สารเคมี(กล้วยหอมทอง) (คุณเสน่ห์  ฉิมเพชร  มือถือ  089-5063297)

4. การนำจอกแหนทำปุ๋ยเนื่องจากมีมาก (คุณสุเพิง  อำเภอท่ายาง มือถือ 084-5711215  คุณกรกมล  มือถือ 086-5495189   คุณประภัสสร  อำเภอชะอำ  มือถือ 087-3688254  คุณบุญส่ง อำเภอหนองหญ้าปล้อง มือถือ 087-1091087)

5. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ได้นาน (คุณเจริญ)

6.สูตรอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสำหรับแพะ (คุณมนูญ  อำเภอชะอำ มือถือ 085-7042909

7.การใช้กระถิ่นทำปุ๋ยชีวภาพ การทำ biogas จากมูลสัตว์   (คุณศักดิ์สิทธิ์ บ้านผาน้ำหยด มือถือ 085-4296354)

8. การแปรรูปสมุนไพร คุณภาพไม่แน่นอน ตู้อบรมร้อน/ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (คุณจำลอง นาคนคร  มือถือ  081-9992750)

9. ผักปลอดสารพิษ(ผักไร้ดิน) การผลิตและการตลาด (คุณสุเพิง  มือถือ 084-5711215)

10. ชุมชนเลี้ยงโคและไก่พื้นเมือง การทำ  biogas จากมูลไก่ (คุณสุทิน อำเภอบ้านลาด  มือถือ 089-8007668)

 

กลุ่มที่ 3 การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยี

1.บ้านห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ   ปัญหาดินเค็ม ปลุกพืชไม่ขึ้น ต้องการความรู้ด้านปุ๋ยอินทรีย์  สูตรปุ๋ยเพื่อปรับสภาพดิน  สมาชิกกลุ่ม   20  คน(คุณแก่น   สว่างจิต   มือถือ  086-3737726ป

2. กลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริก ปลาแห้ง  กุ้งแห้ง  เทศบาลอำเภอชะอำ  กลุ่มผู้สูงอายุ  สมาชิก  19 คน ต้องการเครื่องจักรในการผลิต  3 กิโลกรัม/ชั่วโมง  (คุณปฏิมา  หมิ่นกิจ  มือถือ 086-799050   คุณอัฉรา    สมขาว  มือถือ 083-2255489)

3. กลุ่มใจสบาย  ฟาวเวอร์สตาร์  สมาชิก  17  คน  ทำดอกไม้งานศพ  ต้องการทำน้ำบรรจุขวด น้ำมะพร้าว กลุ่มมีรายได้  30,000 บาท/เดือน(คุณอนงค์  มือถือ  087-0677900)

4. กลุ่มเบจรงค์  ทำถ้วยเบญจรงค์  สมาชิก  15 คน มีรายได้ 10,000บาท/เดือน(คุณฐิติมล  พงษ์เทศ  มือถือ 082-2905442)

5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดกุด  อำเภอบ้านแหลม  สมาชิกจำนวน  45 คน ปลูกพืชสมุนไพร รางจืด หญ้าหนวดแมว  ต้องการเทคโนโลยีเครื่องอบสมุนไพร  เตาอบสุมไพร  (คุณจำลอง  นาคนคร  มือถือ 081-9952750)

6. ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง แผงโซล่าเซลล์  จำนวน  200  แผง ได้มาปี 47  ขาดความรู้ในส่วนการทำความสะอาด การบำรุงรักษา  ไม่มีที่ซ่อม (คุณทวี  เฉียบแหลม มือถือ 089-9129439)  หมู่บ้านพุเข็ม อำเภอแก่งกระจาน(คุณนฤมล   ก้อนทอง  มือถือ 087-9103945)

7. ทำบ่อกุ้ง  บ่อปลา  อำเภอบ้านแหลม   เขาย้อย  และอำเภอเมือง  มีสมาชิก  50-60 คน ต้องการวิถีไล่นกมากินกุ้ง/ปลา  วิธีการขึงเชือกสี (คุณจำรัส  มีลิ  มือถือ 084-3161791)

8. การปรับคุณภาพดิน ตรวจดิน การสำรวจค่า NPKของดิน(หมอดิน) โรคไวรัส ยอดหงิก ยอดเหลือง  อำเภอแก่งกระจาน  ความรู้เรื่องการกำจัดศัตรูพืช โรคพืช ทั้งหมู่บ้านถ้ำเสือ (คุณเรียง  ปานแสง  มือถือ 089-5461152)

9. ต้องการเครื่องสีข้าวกล้องระดับชุมชน อาทิตย์ละ 7 ตัน ตำบลไร่มะขาม พันธุ์ข้าวเฉพาะ ขายกิโลกรัมละ 80 บาท ลงทุนเองได้  มีโรงเรือนพร้อม  สมาชิกจำนวน  120 คน (วิสาหกิจชุมชนตำบลไร่มะขาม) ได้ GAP,GMP(คุณบรรพต  มามาก  มือถือ 084-5705059)

ข้อคิดเห็น 10.    [Date : 3/30/2013]    

เยียมเลยครับ หมอธี จะได้เก็บข้อมูลไว้สำหรับทำงานต่อได้สบาย เครือข่ายก็จะได้เห็นข้อมูลด้วย

ข้อคิดเห็น 11.    [Date : 3/31/2013]    

งานที่ต้องทำต่อ หลังการอบรมมสรรหาสมาชิก อสวท. ใน 4 ภูมิภาค 4 สี ใน 5 รุ่น สุรินทร์ สีเขียว เพชรบุรี สีชมพู ปัตตานี สีฟ้า เชียงราย สีส้ม และพะเยา สีส้ม  มีดังนี้

1. เพิ่มข้อมูลสมาชิก อสวท. ทั้งที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ รูปภาพ ให่สมบูรณ์มากที่สุด
2. เพิ่มข้อมูลความต้องการหรือประเด็นปัญหาของ อสวท. เข้าระบบ call center  อ่านวิธีการเพิ่มข้อมูลในระบบ call center ได้ที่นี่
3. ติดตามแต่ละกรณีที่สามารถดำเนินการได้ และจัดทำสรุปรายงานฉบับสมบูรร์การจัดกิจกรรมสรรหา หร้อมทั้งคัดเลือกโครงการที่สามรถดำเนินการ เพื่อจัดทำเป็นโครงการที่ผลักดันโดย อสวท.

ข้อคิดเห็น 12.    [Date : 4/10/2013]    

สรุปประเด็นความต้องการของ อสวท. พะเยา

 

ลำดับที่ ประเด็นปัญหา/ความต้องการ ผู้เสนอ อำเภอ เบอร์โทรติดต่อ
1 น้ำปู ต้องการทำน้ำปูให้เป็นก้อนเหมือนคะนอสัก 3 ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ่)  และบรรจุภัณฑ์ในการทำเป็นก้อน สมาชิก 9 คน นางหอม กลุ่มน้ำปูสันสลี แม่ใจ 081-6026572
2 ขิงผงสำเร็จรูป ใส่ซองซิป 2 ขน่าด 400 กรัม ชนิดเติมและ ชนิดซองเล็ก ปรับปรุงส่วนผสม เนื่องจากหวานเกินไป สีเปลี่ยนหลังจาก 6 เดือน   Boss and Boom สมาชิก 3 คน วัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต ได้ อย. แล้ว   ต้องการแปรรูปขิง  มะตูม   เป็นผลิตภัณฑ์ อื่นๆ เพิ่มเติม จดทะเบียน  OTOP  แล้ว  ได้ อย. แล้ว   และต้องการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ คุณอุดมศรี  ทะปัญญา
ผอ.สักขี
  080-5027554
3 ครีมสมุนไพรมะขาม    ขายได้เดือนละ 100,000 บาท ไม่มีเครื่องจักรในการผลิต
-  เครื่องบีบน้ำมะขาม  เครื่องกวน เตาประหยัดพลังงาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม  แปรรูปมะขามเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น (มะขาม  30-31 บาท/kg)
- กากมะขามที่เหลือจากกระบวนการทำครีมมะขาม สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง ตอนนี้ทิ้งครั้งละ 100 kg  สมาชิก 15 คน  กำลังการผลิต 100 kg /ครั้ง  ทำไม่ทันตลาดมีแน่นอน 
-  ต้องการขอ อย. + มผช. โรงงานผ่านการตรวจแล้ว ความเป็นกรด ด่าง ยังไม่ผ่าน
 
คุณยุกันธร  ทิวาศิริ
กลุ่มพัฒนาชีวิตครูพะเยา
และกลุ่มสตรีบ้านต๋อม
  089 -1267423
4 กลุ่มทอผ้าไทลื้อ ได้ มผช. 5 ดาว  ผ้าฝ้ายพื้นเมืองที่นำมาทอ ยับง่าย  ยากต่อการรีด  เศษฝ้าย ในกระบวนการทอ ฟุ้งกระจาย ก่อปัญหาโรคทางเดินหายใจ  คุณศรีวรรณ ใจวังโลก เชียงคำ 089-9531273
5 กลุ่มพะเยาครกหิน ประสบปัญหาแรงงาน  ผลิตครกส่งอ่างศิลา  โดยมีวัตถุดิบคือ  หินอ่อน แม่อ้อ เชียงราย และ หินแข็ง จำป่าหวาย  สมาชิก  15 คน  มีปัญหาเรื่องเครื่องจักร เครื่องเจาะ  มีพ่อค้าม่ารับไปส่งประเทศลาว 
หินอ่อน ขายลาว เขมร  หินแกรนิต ขายอ่างศิลา  ในหมู่บ้านมีประมาณ 5-7 กลุ่ม  กลุ่มละ 3  เครื่องขึ้นไป
จันทร์ฉาย  หวานใจ บ้านงิ้ว อ.เมือง 089-4320151
6 กลุ่มสมุนไพรหมอเมือง    กลุ่มผู้สูงอายุ   สมาชิก 10 คน  ฟ้าทะลายโจร เป็นกลุ่มสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาโรค เช่น เบาหวาน ความดันสูง  ขาดอุปกรณ์  เช่น  เครื่องโม่  เครื่องบด  ต้องจ้างร้านค้าในการบด  ไม่เน้นการขายแต่ใช้ในการรักษาคนไข้  ผลิตได้วันละ 1500 บาท (10 kg / วัน)  วัตถุดิบปลูกเอง  เครื่องบรรจุแคปซูล การอบแห้ง  เป็นโครงการของ สสส. 1 ปี   คุณบุญมี  คำลือ (กำนัน) บ้านต๋อม 087-7269678
7 สมุนไพร ทิพย์คงคา  แม่กา  สมาชิก 5-6 คน  โอท็อปผู้ผลิตรายเดียว 
-จัดเครื่องมือ 
-รวบรวมความรู้จากปราชญ์  ต้องการให้มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดหลักสูตร แพทย์แผนไทย พร้อมทั้งมอบใบประกาศให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
 อยาก่ให้สินค้าผ่าน อย.
คุณไพศาล  รัตนวิบูลย์  หมอหนึ่ง ตำบลท่าวังทอง  สี่แยกประตูชัย 081-0335756
8 ให้เปิดเวที เรื่อง วทน ในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้กับชาวบ้าน ผ่านสภาองค์กร  ชุมชน   ด้านเกษตร หรือด้านเศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านสังคมศึกษา และสุขภาพ  คุณสำเนียง  ช่างสากล แม่ใจ 089-1911184
9 อยากได้ข้อมูล เตาอบถ่าน  ให้แห้ง   จ่าเอกชัยรัตน์   084-4895363
10 กลุ่มทำข้าวแต๋นโชติรส  ทำชีสออกจำหน่าย  ทิ้งน้ำที่เหลือจากการทำชีสประมาณ 100 kg/วัน นางโชติรส  ตรีรัตน์ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 081-6732976
085-7239118
11 การเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น ปริมาณ/ไร่
แปรรูปผลผลิตจากข้าว เพิ่มมูลค่า
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำฟางมาเป็นวัสดุ
นางสาวรัตนา  ศรีธนา อำเภอจุน 085-8661150
12   การแก้ไขมลภาวะในการทอผ้า
-  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำให้ผ้าฝ้ายไม่ยับง่าย
นางจินดา ใจกล้า อำเภอเชียงคำ 084-5355090
13 ต้องการองค์ความรู้เรื่องการผสมอาหารหมูเพื่อลดต้นทุน  กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านแม่นาเรือ นายณรงค์  อินทิรา บ้านแม่นาเรือ อำเภอเมือง 086-1175281
14 กลุ่มถ่านอัดแท่งไม่สามารถผลิตถ่านอัดได้ตามต้องการ จ.อ.ชัยวัฒน์  กัณทะวงศ์ อำเภอภูซาง 084-4895363
15 วัสดุเศษฟางข้าว ซังข้าวโพด ฯลฯ  หลังจากเก็บผลผลิตเกษตรกร มักกำจัดโดยการเผา  ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดหมอกควัน เป็นประจำทุกปี ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ นายตระการ  ดงดาวัช อำเภอดอกคำใต้ 087-1852445
16 ,- เปลือกจากฝักข้าวโพดที่เหลือจากการสี
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่
- เทคนิคการผลิตพืช อาหารปลอดภัย
- การจัดการป่าชุมชน การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล พืชและสัตว์ สมุนไพร
นายปริยัติ  สุวรรณ อำเภอเมือง 083-4785979
17 เนื่องจาก อปท ในพื้นที่บริการมี 14 หมู่บ้าน ปีที่ผ่านมาได้บริหารจัดการขยะโดยเก็บจากทุกๆ หมู่บ้าน แล้วไปทิ้งที่บ่อขยะ แต่ปีงบประมาณนี้ อบต ไม่ได้ทำการต่อสัญญาจากบ่อทิ้งขยะดังกล่าว (คู่สัญญา) ทำให้การบริหารจัดการขยัดังกล่าวเกิดปัญหาขึ้น จะมีแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างไร หากต้องการที่จะให้ชุมชนเป็นผู้ร่วมบริหารจัดการขยะ แบบการมีส่วนร่วมกับ อปท. ในพื้นที่ นายสิทธิชัย  ใจซื่อ อำเภอปง 084-3681540
18 1. เปลือกข้าวโพด หลังจากสีเมล็ดออกแล้วมีเยอะมาก ชาวบ้านชอบเผา ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษ
2. ต้นและเปลือกกระเทียม ชาวบ้านทิ้งปล่อยให้เน่าส่งกลิ่นเหม็น  อยากให้มีการแปรรูป เพิ่มมูลค่า
3. ยางพารา ใบ และน้ำยาง  แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ใบหล่นเยอะมีปัญหา
ขอเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี ม.พะเยา  เข้าไปให้ความรู้ต่างๆ เช่น  ทำแก๊สชีวภาพ  แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชาวบ้านใน ต.บ้านปิน  
นายอนุชิต  เผ่ากันทะ ดอกคำใต้ 087-1862911
19 ต้องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในชุมชน เพื่อประหยัด ให้การใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง  และจำทำให้ดินกลับมามีสภาพดี อยากให้มีอ่างเก็บน้ำด้วย นายสมศักดิ์  อ้อยหวาน อำเภอเมือง 089-9504779
20 การเพาะเห็ดในตระกร้า นางมัณทนา  นิสโลก เชียงคำ 087-1740873
21 การจัดการขยะในชุมชน นายประดิษฐ์  เลี้ยงอยู่ ดอกคำใต้ 081-2899406
22 การกำจัดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ผักตบชวา นายจำรัส  เลาสัตย์ เมือง 081-6038722
23 การกำจัดกลิ่นเหม็นในขี้ยาง นางสาวปุญญารัตน์  ใจอินผา ปง 086-1859457
24 การเพิ่มผลผลิตข้าว นางสาวรัตนา  ศรีธนะ จุน 085-8661150
25 แก้ปัญหาน้ำในชุมชน นายชีวิน  สุจิตรพัฒนา ดอกคำใต้ 082-1953635
26 แก้ไขปัญหากลิ่นและควันของแกลบ ในการเผาอิฐ นายถวิล     ดวงทิพย์ เมือง 086-9238759
ข้อคิดเห็น 13.    [Date : 5/1/2013]    

ภาพบรรยากาศอบรม อสวท. นครพนม เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 56 จัดที่โรงแรมวิวโขง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน

ข้อคิดเห็น 14.    [Date : 5/1/2013]    

 

เอกสารบรรยาย อสวท. นครพนม

ข้อคิดเห็น 15.    [Date : 5/31/2013]    

ตัวอย่าง อสวท. ที่ใช้ facebook ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการต่าง  ๆ ของ ก.วิทย์

ข้อคิดเห็น 16.    [Date : 9/25/2013]    

เอกสารอบรม สรรหาสมาชิก อสวท.  จ.ยโสธร และบุรีรัมย์

ข้อคิดเห็น 17.    [Date : 10/9/2013]    

29 กย. 56 ที่ผ่านมาไปจัดกิจกรรม สรรหา อสวท. บุรีรัมย์ ข้อมูลสมาชิกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสมาชิก อสวท. เรียนร้อยแล้ว ขอบคุณทาง มรภ.บุรีรัมย์ ทีมงาน อ.อุกฤษฎ์ ทุกท่านที่ช่วยให้การจัดกิจกรรม

ข้อคิดเห็น 18.    [Date : 10/9/2013]    

28 กย. 56 จัดกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. ยโสธร มีผู้สนใจมากกว่า 200 คน หลากหลายสาขา อาชีพ เช่น ท่าน นายก อบจ.ชื่น ท่าน นายก อบต. ผู้นำชุมชน จาก 5 อำเภอ ขอบคุณทาง วกษ.ยโสธร ท่าน อ.อำนาจและทีมงานทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวดในการจัดงานในครั้งนี้ รวมทั้งการช่วยทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของ จ.ยโสธร จำนวน 1,500 ถุง เพื่อให้ท่าน รวม ไปแจกให้กับผู้ประสบภัย ขอบคุณมากครับ

 

ข้อคิดเห็น 19.    [Date : 10/11/2013]    

มีปัญหา ต้องการนำ วทน. ไปใช้แก้ปัญหา จะทำอย่างไร ดูขั้นตอนการทำงาน ตามรูป

ข้อคิดเห็น 20.    [Date : 10/11/2013]    

ผลงาน อสวท. มทร.อีสาน สกลนคร กับหนังสือผ้าย้อมครามสกลนคร หนึ่งในการดำเนินโครงการผลักดัน อสวท. 

ข้อคิดเห็น 21.    [Date : 10/17/2013]    

ช่องทางการรับบริการของ อสวท. ซึ่งเปิดให้สามารถเข้าถึงการบริการหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์ แบบตอบรับธุรกิจ จดหมายข่าว เป็นต้น

ข้อคิดเห็น 22.    [Date : 12/4/2013]    

อบรมสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ ครั้งที่ 7 จ.พังงา โดยความร่วมมือจาก ศูนย์วิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กระบี่ และสภาเกษตรเกษตร จ.พังงา และผู้เข้าร่วมทุกท่าน

ข้อคิดเห็น 23.    [Date : 1/3/2014]    

สรรหาสมาชิก อสวท. บุรีรัมย์

ข้อคิดเห็น 24.    [Date : 1/3/2014]    

สรรหาสมาชิก อสวท. เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

ข้อคิดเห็น 25.    [Date : 1/3/2014]    

ประเด็นความต้องการของ อสวท. เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

กลุ่มที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. การเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมในชุมชน นายวีระวุฒิ จันทร์ภิรมย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0910691066, นายสมาน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 0894340182
2. พืชไร้ดิน (หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี) นายสมาน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน, นายสมิง อ.เมือง จ.ลำพูน 0861159239,สต.เหลี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 0861849465,อำภา อ.ลี้ จ.ลำพูน 0834806909,ปิยะธิดา อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 0811542452, บุญเชิด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 0856228441
3. ปัญหาเรื่องผ้าพื้นเมือง และมลพิษจากการย้อมสีผ้า  จำรัส อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 0871834865, ปรีดา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 0818850615
4. เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว ออกแบบผลิตภัณฑ์(ผัก) และการตลาด น้อย อ.เวียงหนองล่อง 0871909568
5. การจัดการดูแลลำไย นิรันดร์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 053572189,
6. การจัดการต่างๆของข้าวโพด จิระพัฒน์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 0801148459 , พิมพ์ผกา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0871779843
7. เกษตรอินทรีย์ลำไย พิไรรัตน์ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 0852351443
8. การเลี้ยงโคนม เช่นขาดเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ ปัญหาแมลงหวี่จากลำไย(ขยะ) ปิยะ กศน.บ้านธิ จ.ลำพูน
10. การให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนวดแผนโบราณ เช่นช่วยเหลือด้านการใช้ยานวดแบบสมุนไพร (จากกศน.ป่าซาง จ.ลำพูน)
11. เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือกระบวนการแปรรูปถั่วเหลืองและเแหนม เปรมฤทัย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 0871896867, ถั่วเหลืองนำมาตากแห้ง แหนมต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เดิมใช้ใบตอง
 
กลุ่มที่ 2 คำปรึกษาฯ
1. การแปรรูปสมุนไพร จิราภร เชียงใหม่(0899984790)  แปรรูปสมุนไพร , น้ำขิง มะตูม ฟ้าทะลายโจร 20 คน
- วัตถุดิบ เงินทุนหมุนเวียน 40,000-50,000 บาทต่อปี เครื่องดื่มสมุนไพรตราจิราภร ปี 2555 ได้ 3 ดาว
ขิงผงพร้อมชง
- บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาโรงเรือน ผลิต 100kg/m
2. กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอใยกล้วย (วิสาหกิจชุมชน ลำพูน กศน.อ.ป่าซาง) สมาชิก 20 คน ใช้แรงงานคนในการขูดกาบกล้วย เพื่อทำเป็นเส้นใย (คุณอรพินธ์ ไชยยอง 0931638705) 
- การฟอกย้อม
- การย้อมสีธรรมชาติ (ความมันวาว , ความหลากหลายของสี)
- เชื้อรา
- ผลิตภัณฑ์มู่ลี่
- การออกแบบลวดลาย
- การตลาด
3. น้ำพริกคั่ว (แม่ฮ่องสอน) สุภาพร ขุนยวม แม่ฮ่งสอน กำลังผลิต 30kg/สัปดาห์ กระป๋อง 15บาท พลาสติก 50บาท
- เครื่องผสม
- เครื่องบรรจุ (กระป๋อง , พลาสติก)
4. การพัฒนาแหล่งน้ำ นายประหยัด สุวรรณ (0861155622) การบริการจัดการน้ำระดับชุมชน
5. กลุ่มเกษตรกร ต.ม่วงน้อย อ.ป่าวาง จ.ลำพูน 
6. กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ ลำไยนอกฤดู 290 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.วินัย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (0816715559)
- เครื่องผสมปุ๋ย
- เครื่องโม่ 
7. กลุ่มพัฒนาเกษตรชุมชน ต.ป่าไผ่ จ.ลำพูน สมาชิก 60 คน คุณสุรัตน์ รุกขรัตน์ (0841540992)
- ปุ๋ยอินทรีย์ จากกากข้าวโพด มูลสัตว์
- 10 ตัน/เดือน เป็น 120 ตัน/เดือน เงินทุนหมุน 100,000 บาท
- ที่มีอยู่ เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องโม่ 
8. กลุ่มเกษตรกร อ.บ้านโฮ่ง สวนมะม่วง ลำไย นายสันติกานต์ (0817460498)
- เครื่องทุนแรงการให้สารเคมี
9. กลุ่มผักปลอดภัย
10. กลุ่มปลาส้ม เวียงดงหลวง จ.ลำพูน คุณศรีไพร ไชยเดช (0808481557) อายุ 1 เดือน 110 คน ทำจริง 20 คน 
- ปลาจีน 200 kg/เดือน
- ยืดอายุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
- ได้รับ อย. และ GMP

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี